UncategorizedVygotsky utviklingssone

Vygotsky utviklingssone

Sonen mellom disse to grensene omtales av Lev Vygotskij som Den Proksimale Utviklingssone , vist ved en illustrasjon under. Denne sonen representerer hva eleven kan greie med hjelp fra andre, for eksempel med hjelp fra en lærer i en læringssituasjon. Det som er utenfor sonen er det eleven ikke greier, selv med hjelp, . Vygotskijs teori støtter også godt oppunder tilpasset opplæring, hvor alle elever skal strekke seg mot den proksimale utviklingssonen til de greier det på egen hånd.

Undervisningen skal ikke være lagt på det nivået eleven allerede behersker, men på et litt høyere.

Eleven skal måtte strekke seg mot progresjonen. Vygotskij var opptatt av den nærmeste utviklingssonen (den proksimale utviklingssone ) og la grunnlaget for et sosiokulturelt læringssyn. Vygotsky var opptatt av den proksimale utviklingsone og la grunnlaget for et sosiokulturelt læringssyn.

Grovt regnet går teorien ut på balansegangen . Vygotsky var også opptatt av elevens proksimale utviklingssone , eller den nærmeste utviklingssone. Eleven kan ikke lære på egenhån men har behov for støtte og hjelp fra en person med mer kompetanse inn i deres læringsprosess. Utviklingen går fra det sosiale til det individuelle, at først kan eleven .

This learning – what a thing it is. Hva er et sosiokulturelt perspektiv på læring? Hva betyr det at skjer gjennom samhandling?

Denne teorien om læring vektlegge de sosiale og kulturelle . Læreroppgaven vil være å stimulere, hjelpe og støtte eleven i samspillet med andre for å utnytte utviklingssonen. I følge Imsen ligger elevens evner ikke fastlagt men vil være avhengig av stimuli. Vygotsky påpeker at eleven er avhengig å hjelpes videre av noen med mer kompetanse enn eleven selv.

Lev Semjonovitsj Vygotskij var en russisk-jødisk psykolog, født i Orsha, Hviterussland. Han regnes som grunnleggeren av kulturhistorisk psykologi, men har også gitt viktige bidrag innenfor psykologisk metodologi, (spesial-) pedagogikk, spesialpsykologi, kulturantropologi, utviklings- og kognitiv psykologi,. Viktigheten av språket og den sosiale samhandlingen kommer klart frem i Vygotskys tanke om den nærmeste utviklingssonen.

Her ser Vygotsky på hva eleven kan klare på egenhånd uten hjelp av andre, og det eleven kan klare med hjelp fra en annen person. Vygotsky legger vekt på at kunnskap er noe som skapes sosialt, ikke enkeltvis. Det er altså snakk om to nivåer i elevens . Det skjer først og fremst ved at språket bidrar til å forme våre måter å forstå verden på.

Læring er derfor primært et . Det den enkelte kan løse alene, på egen hån kaller Vygotsky for det aktuelle utviklingsnivået.

Etter hvert som eleven har løst oppgavene med hjelp, kan . Ett av de emnene jeg finner mest interessant med Vygotskys sosiokulturelle læringsteori, er tankene han gjorde seg rundt det han kalte for den nærmeste utviklingssonen eller den proksimale utviklingssonen. For å skjønne betydningen av dette begrepet, må vi også se nærmere på det Vygotsky kalte for . Vygotsky er også kjent for det som er blitt kalt den proksimale utviklingssonen. Han forklarer at før barnet kan utføre en handling alene, trenger det hjelp og støtte fra en person som kan mer enn det selv. På den måten kan barnet komme til neste kunnskapsnivå og klare oppgaven alene neste gang. For at læring lettest skal inntreffe, mener Vygotsky at den må skje i elevens nærmeste utviklingssone eller den proksimale utviklingssonen.

Denne ligger mellom elevens aktuelle utviklingsnivå, det eleven kan utføre alene, og det potensielle utviklingsnivået, det eleven har muligheter for å klare med hjelp fra . En kort innledning om Lev Vygotskys begrep den proksimale utviklingssonen. I tillegg ser Vygotsky likheten mellom utviklingen av spontane versus vitenskapelige begreper og utviklingen av morsmål versus et fremmedspråk. VYGOTSKYS SOSIOKULTURELLE PERSPEKTIV. Forklar hvordan interpsykologiske utvikling blir til intrapsykologisk utvikling.

Høyere mentale prosesser opptrer først mellom mennesker, idet de konstrueres gjennom felles aktiviteter. Når bar deltar i aktiviteter sammen med voksne eller flinkere jevnaldrende, utveksler de . De la ikke den dyptgripende betydning i medieringen som Vygotsky gjorde. En annen læringspsykolog som har vært opptatt av språkets betydning i læringsprosessen, er David Ausubel.

Vi skal se på noen sider av hans syn på læring i neste kapittel. Fordi utviklingen løper . Den proksimale utviklingssonen.

Categories: Uncategorized