UncategorizedVygotsky støttende stillas

Vygotsky støttende stillas

For de elevene som har rett til spesialundervisning er dette et godt alternativ for å inkludere dem i . Læreren skal ikke fortelle elevene nøyaktig hva han skal gjøre, men legge til rette for elevens egne læringsforsøk. Dette omtales som et støttende læringsstillas. Det går ut på at læreren skal bygge et stillas for eleven, et slags kognitivt reisverk som eleven kan vokse og utvikle seg i, men som gradvis fjernes . Innenfor den proksimale utviklingssonen fungerer læreren som et støttende stillas i elevens utvikling. Skinner), logisk konstruktivisme (f.eks. Piaget og Ausubel) og sosiokulturell læringsteori (f.eks.

Vygotskij og Bruner).

Prinsipper og ideer fra både behaviorismen og den logiske konstruktivismen er godt til stede i emnet slik det har vært undervist, og skal vi tro studentene, virker de positivt. Mye av det studentene etterlyser og . Det er her begrepet stillasbygging kommer inn. Da ligger forholdene til rette for at de støttende stillasene kan bygges og at den nærmeste utviklingssonen kan tas i bruk. Læreren som stillasbygger i sosiokulturell teori. Han har siden hatt stor betydning for . Vygotsky skiller mellom det me kan klare på eige . IMPLIKASJONER AV VYGOTSKYS TEORI FOR LÆRERE.

Hva er assistert læring, og hva går pedagogisk stillasbygging ut på?

Assistert læring, eller støttende aktiviteter i klasserommet, krever pedagogisk stillasbygging – informasjon, hint, påminnelser og oppmuntring til rett tid og i rett omfang. Deretter kan man gradevis la . Begrepet støttende stillas kommer fra Jerome Bruner. Det innebærer at læreren gir eleven akkurat tilstrekkelig hjelp til at eleven klarer det eleven ikke ellers ville ha klart, men at hjelpen så kan tas vekk igjen – og eleven klare seg selv. Cantlon observerte fem ulike former for . Skal vi mestre å klatre høyest sammen og med dette oppnå nye høyder sammen, må vi være hverandres kompetente andre.

Møt Hedda som støttende stillas : Den proksimale utviklingssonen og støttende stillas. I følge sosiokulturell læringsteori er læring sosialt betinget. Den nærmeste utviklingssone og støttende stillas. Han interesserte seg spesielt for hva barn kan få til og lære seg med hjelp fra voksne til. Voksne kan være støttende stillas gjennom å veilede barna.

Lev Semjonovitsj Vygotskij var en russisk-jødisk psykolog, født i Orsha, Hviterussland. Han regnes som grunnleggeren av kulturhistorisk psykologi, men har også gitt viktige bidrag innenfor psykologisk metodologi, (spesial-) pedagogikk, spesialpsykologi, kulturantropologi, utviklings- og kognitiv psykologi,. Bruner beskriver oss voksne som stillas for barn når vi støtter dem. At man kan bidra til barnets læring gjennom assistert læring.

Snakke, forklare og vise barnet hva som skal gjøres. For eksempel ved påkledning når barnet skal lære å kle seg selv. Man kan også være ett støttende stillas. Som støttende stillas kan man for eksempel legge ut parkdressen .

Vygotskij tar utgangspunkt i tre hovedpunkter: levekår, redskaper og fellesskap. Vygotskij sier at menneskets levekår påvirker dets tenkemåte, og at det er felles . I de senere år har mange kommuner i vår region valgt å utvikle kompetanse om elevers læringsstrategier med utgangspunkt i Carol Santas metodikk (se s. 2). Mange lærere har fått innføring i og tatt i bruk hennes metoder. Vi ønsket derfor å se på hvilken betydning disse strategiene har for barn med diagnosen.

Som et støttende stillas samhandler den voksne med barnet gjennom samtale og støtter barnet i arbeidet med konkrete problemer eller utfordringer.

Categories: Uncategorized