UncategorizedVeiledning til teknisk forskrift

Veiledning til teknisk forskrift

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Bufret Lignende av andre enn Statens bygnings- tekniske etat. Forskriften gir funksjonskrav, men i . Eksempel: I nærheten av byggverk skal det være tilstrekkelig antall parkeringsplasser.

TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL.

Brannteknisk klassifisering av materialer og bygningsdeler. Risikoklasser og brannklasser. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Ansvar for bygningsregelverket.

Denne versjonen er oppdatert 05. Direktoratet for byggkvalitet har ansvaret for byggteknisk forskrift (TEK) og forskrift med dokumentasjon av byggevarer (DOK) med veiledninger. Vi utformer og oppdaterer i tillegg veiledningene til byggesaksforskriften (SAK) og forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser.

Tilrettelegging for rednings- og . Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 26. BYGGEREGLENE – BYGGTEKNISK FORSKRIFT – TEK10. Byggeforskriftene i TEK skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø . Samtidig understrekes at ytelser som ikke er gitt i forskriften ikke er juridisk bindende. Preaksepterte ytelser angitt i veiledning til teknisk forskrift er myndighetenes forslag til ytelser som oppfyller funksjonskravene. Som alternativ til preaksepterte ytelser kan andre ytelser legges til grunn dersom det verifiseres at krav i . Tilgang: Tilgang til metadata.

De nye energikravene i byggteknisk forskrift trådte i kraft 1. Overgangsordningen varte ett år. Energikravene i TEK forblir uendret. Nelfo har laget en pdf-basert versjon av VTEK med bokmerker for fagområder relevant for elektrobedriftene – VTEK for elektro.

DIBK utgir veiledning til byggteknisk forskrift. Nelfo har derfor utarbeidet denne versjonen av veiledningen som inneholder bokmerker . KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER.

Boligprodusentene har utviklet en veileder som sammenstiller kravene i teknisk forskrift (TEK10) som gjelder for fritidsboliger med én boenhet. Veilederen er oppdatert med de nye energikravene som ble innført fra 1. Dekningsområdet tilsvarer minstekravet til varslingsutstyr i nye byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, se forskrift om tekniske krav til byggverk av 26. Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig1. Krav til våtrom i byggteknisk forskrift (TEK17). Del I: Rom og dokumentasjon.

TEK17) til planlegging, utførelse og dokumentasjon av våtrom. Bladene beskriver også hva kravene innebærer i praksis. Dette bladet tar for seg krav til selve rommet, mens . Forarbeid til loven fra departenentet.

Categories: Uncategorized