UncategorizedVedlikehold av privat brønn

Vedlikehold av privat brønn

Har brønnen gått tom noen gang? Er brønnen tilstrekkelig sikret mot innsig av overflatevann? Er det etablert noen renseløsning, mellom brønn og kran? Hva kreves av vedlikehold og til hvilken kostnad?

Ved rensing av brønn bør man være to – en som jobber og en som passer på.

Noe av det viktigste du kan gjøre er å sørge for god sikring av vannkilden din. Dersom det ikke er gjort sikringstiltak ved etableringen, kan man også gjøre en del forholdsvis enkle tiltak i etterkant. Viktige sikringspunkter for å unngå at . DRIFT, KONTROLL OG VEDLIKEHOLD. En brønn med god vannkvalitet, spesielt der vannet strømmer gjennom løse masser av grus.

Undersøkelser viser at de fleste private brønner er dårlig sikret mot forurensning. Med enkle tiltak kan man forhindre at forurenset vann renner inn i brønnen og at smådyr. Det bør ikke være for dyrt og kreve for mye vedlikehold.

Helsevernetaten, Bontelabo 8a,. Veiledning til eiere av private drikkevannskilder . Det kan bores etter grunnvann både i løsmasser og fjell. Grunnvannsbrønner i løsmasser gir normalt de største vannmengdene, men der det ikke finnes egnede løsmasser er boring i fjell eneste mulighet for uttak av grunnvann. Skal du bore en brønn bør du tenke på: 1. Vedlikehold og rehabilitering.

Dens effektivitet kan forbedres ved ä tilpasse utforming og konstruksjon. Som med de fleste typer utstyr` gjennomgår selve brønninstal. Iasionen og akviferen tett rundt denne en naturlig aldringsprosess.

Kvalitet av borebrønner i fjell – videoinspeksjon av borebrønner og danner grunnlaget for denne teksten om brønnkvalitet. Alt drikkevann skal ha god kvalitet ! Private drikkevannskilder er huseiers ansvar! Husk avstand til avløpsanlegg, beitedyr og jordbruk! Det finnes flere ulike løsninger! Alle anlegg må til enhver tid være forsvarlig sikret.

Aktuelle nettsider for informasjon.

Dersom jeg ikke kan stenge brønnen vil jeg nok vedlikeholde selv og heller fakturere nabo for kostnader og timebruk. Kommunen er en privat part som i egenskap av eier til skolebygningen har tilbudt en annen privat part å bruke brønnen mot et nærmere definert vederlag. Brønnens kapasitet og levetid kan ofte økes gjennom god utforming, gode driftsrutiner, regelmessig overvåking og periodevis vedlikehold. Last ned veileder om kontroll, vedlikehold og rehabilitering her.

Dette bladet omhandler drikkevannsbrønner. Bladet beskriver grunnvannskilde, vannkvalitet og plassering av brønn. Det tar også for seg brønnkapasitet , de forskjellige brønntypene , utstyr og pumper samt vedlikehold. For å få tilgang til resten av anvisningen må du logge inn eller kjøpe et dekkende abonnement. Drikkevann fra private brønner eller reservoarer er ikke underlagt de samme krav som offentlige og kommersielle tilbydere uten og man bør derfor selv ta.

Kvaliteten av grunnvann fra borebrønner er avhengig av akviferen ( grunnvannsgiveren) selv, brønnutformingen , kvaliteten av brønnarbeidene , drift og vedlikehold. Hun fikk vite at det var en frakoblet brønn i tilknytning til boligen, men at den ikke hadde vært i bruk på en stund. Hver eier er solidarisk ansvarlig for drift og vedlikehold av fellesledningen eiendommen er tilknyttet, med mindre annen ansvarsdeling er avtalt, heter det hvis du deler ledning med andre. Mange lurer på om brønnvannet de har er trygt å drikke. Fjern forurensningskilder i nærheten, sørg for god drenering rundt brønnen , før jevnlig tilsyn og vær oppmerksom på endringer i vannkvalitet, smak eller lukt.

Informasjonsbrosjyre om private drikkevannskilder. Kommunen har laget en brosjyre til sine innbyggere som har egen brønn. I denne får du tips om plassering av brønnen , hva du jevnlig bør kontrollere, og hvordan du kan vedlikeholde brønnen din.

Brosjyre om private drikkevannskilder (PDF, 1kB). Blant frosker, rust og edderkoppreder står Thomas Hjellum Johnsen i ankeldypt brunt vann.

Categories: Uncategorized