UncategorizedUttak av aksjekapital

Uttak av aksjekapital

Han beskriver også den skattemessige behandlingen av slike uttak. Jeg skal i denne artikkelen kort omtale hovedreglene for slik uttak. Et eksempel i så måte er at enkelte selskaper har omdannet aksjekapital og overkursfond (bestående av innskutt egenkapital) til annen egenkapital. Det er ulike grunner til at man ønsker å sette ned aksjekapitalen , for eksempel dekking av tap eller utdeling til aksjonærene.

Hvilke rammer gis av aksjeloven? Tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital , herunder overkurs, anses ikke som utbytte og er ikke skattepliktig.

Til gjengjeld vil en tilbakebetaling redusere aksjenes inngangsverdi og skjermingsgrunnlag. Tilbakebetalingen vil dermed påvirke normalavkastningen, det vil si hvor stor del av overskuddet som kan utdeles i . Faktisk gjelder dette to av tre selskaper. Så har jeg skutt inn en god del til i egenkapital senere.

Det er litt av denne egenkapitalen jeg vil tilbakeføre til meg selv. Nå er forsåvidt ikke denne egenkapitalen bokført ennå, kan jeg da bare overføre den delen av egenkapital tilbake til min privatkonto og . Innbetalt kapital kan være regnskapsført som annen egenkapital, og en tilbakebetaling av innbetalt kapital kan både ha selskapsrettslig form av utbetaling av aksjekapital , overkurs eller utbytteutdeling. I dette innlegget benyttes betegnelsen utbytte om utdeling av opptjent kapital (overskudd).

Et aksjeselskaps innbetalte aksjekapital og overkurs kan nedsettes og utbetales skattefritt til aksjeeierne.

Også fusjoner kan ha medført at aksjekapitalen består av både innbetalt og ikke-innbetalt kapital. En nedsettelse av pålydende kan også skje ved at kapitalnedsettelsen ikke utbetales til aksjonærene, men overføres til annen egenkapital eller overkurs. Det var videre mange som tilpasset seg reformen ved å stifte holdingselskap som de kunne eie aksjer igjennom istedenfor å . Rettsinformasjon om innbetalt aksjekapital , som er en skatteposisjon tilknyttet den enkelte aksje. Aksjeselskap er en egen juridisk person og du som eier er ikke ansvarlig for mer enn den aksjekapitalen som er innbetalt. Eier(ne) må likevel forvente å stille ytterligere sikkerhet dersom det nystartede aksjeselskapet ønsker å ta opp lån.

Aksjeloven krever at aksjeselskap må ha en aksjekapital på minimum . For å unngå at du blir dobbeltbeskattet, vil tilbakebetaling av lån som tidligere er beskattet, ansees som innskudd av ny aksjekapital. Det betyr at tilbakebetalingsbeløpet fordeles og legges til inngangsverdien på dine aksjer. Det tilbakebetalte beløpet kan tas ut igjen av.

Dette vil øke skjermingsgrunnlaget. Denne uttalelsen gjelder tilfeller der den regnskapsmessige verdien av tingsinnskuddet var høyere enn den skattemessig innbetalte kapitalen. Selskapet planla derfor å. Aksjekapitalforhøyelsen i det mottakende selskapet er lavere enn det som utgjorde skattemessig innbetalt aksjekapital i det overførte selskapet før tingsinnskuddet. Stiftelseskostnadene dekkes av aksjekapitalen. Det er nå mulig for aksjonærene å få tilbakebetalt deler av aksjekapitalen , for å dekke utgiftene med å stifte selskapet.

Tidligere måtte stiftelseskostnadene betales fra aksjonærenes egne lommer. Som nevnt må det ikke skattes av, samtidig som de kan brukes på flere måter sett i forhold til hvordan det er med uttak som privatperson. Er det noen som vet hvordan skattereglene er rundt innskuddet av de 100.

Hei, Har opprettet et aksjeselskap. Føres uttak og innskudd som i enkeltpersonsforetak?

Categories: Uncategorized