UncategorizedUtbytte aksjeselskap

Utbytte aksjeselskap

Du kan velge å ta ut lønn eller utbytte , eller la alt overskudd stå i foretaket. De fleste velger en kombinasjon av lønn og utbytte. Hva som kan deles ut som utbytte.

Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital etter §§ 3-og 3-3. Beregningen skal foretas på grunnlag av balansen i selskapets sist godkjente årsregnskap, likevel slik .

Hvor mye som skal trekkes i skatt fremgår av skattekortet ditt som selskapet henter i Altinn. Hvis du mottar utbytte fra selskapet må du betale skatt av utbyttet. Skatten beregnes for det året utbytteutdelingen vedtas av generalforsamlingen eller styret.

Eierne bestemmer selv om de vil ta ut lønn, utbytte , eller en kombinasjon av begge deler fra eget selskap. I denne artikkelen lærer du å ta et kvalifisert valg. Foto: Jenny Nordby, iStockphoto Selv om det egentlig er et krav fra Skatteetaten om at det skal tas ut lønn, er dette mer teoretisk, og blir normalt ikke.

Aksjeutbytte kan tas av overskuddet i det godkjente resultatregnskapet fra forrige år, samt fra annen egenkapital med fradrag for blant annet udekket tap.

Det er styret i AS-et som går inn for å ta ut utbytte , og generalforsamlingen må godkjenne det. Aksjeloven sier at generalforsamlingen ikke . Gå til Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap – Skattefriheten for aksjeselskap for aksjegevinst og – utbytte , innebar sammen med innføring av aksjonærmodellen for beskatning av personlige aksjonærer (se egen artikkel om Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer), at både godtgjørelses- . Det finnes flere forskjellige måter å hente ut midler fra eget selskap. De vanligste er ordinær lønn, utbytte eller en kombinasjon av begge deler. I enhver situasjon vil det være viktig å se på helhetsbildet og hvilke virkninger de forskjellige mulighetene har på deg som eier og arbeidsgiver, ansatt og investor.

Når utbytte kan utbetales: Når regnskapsåret er omme og styret har fastsatt årsregnskapet kan styret samtidig foreslå en mulig utbetaling av utbytte. Generalforsamlingen tar så beslutningen om å utbetale ut utbytte , men ikke mer enn hva styret har foreslått eller godtar. Selve utbetalingen av utbytte kan . I de fleste tilfeller er det enkelt å beregne hvor mye et aksjeselskap kan dele ut som utbytte. Utbytte er med andre ord en utdeling fra selskap til aksjonær. Det er imidlertid en del hendelser som kan begrense utbyttegrunnlaget.

Her får du en oversikt over hvordan du enkelt kan beregne utbyttegrunnlaget i de fleste tilfeller, og hvilke hendelser du må være spesielt . Rettsinformasjon om utbytte , det vil si vederlagsfri overføring fra selskap til aksjonær. I utgangspunktet er utbytte skattepliktig inntekt, men det er omfattende unntak.

For aksjeselskapet gjelder aksjonærmodellen. Den største forskjell fra tidligere er at uttak fra selskapet beskattes med. Det betyr at først betaler selskapet skatt med av overskuddet, og dernest betaler du av det beløp du tar ut av selskapet.

Netto overskudd i AS 72. Det er ingen krav i aksjeloven om at styret skal dokumentere sin forsvarlighetsvurdering i forbindelse med utdeling av utbytte. Sett på bakgrunn av bestemmelsene . Svar: Svaret er både ja og nei.

Man kan når som helst på året ta ut utbytte , men da basert på siste godkjente årsregnskap. Men det må i så fall gjøres via styrebeslutning og generalforsamling. Utdypende informasjon: Det er dog også mulig å dele inn i flere utbetalinger og lignende. Det man må passe på, er likevel at man . Kan bestemme selvAdvokatfullmektig Marius Sollund i Wiersholm, som svarer på vegne av advokat og partner Bettina Banoun, forutsetter at det dreier seg om et aksjeselskap. Hvis eieren av et aksjeselskap også er ansatt i selskapet oppstår spørsmålet om eieren skal ta ut lønn eller utbytte fra selskapet.

Nye regler for utdeling av utbytte ( aksjeloven § 8-1). En analyse av utbyttepraksis og lovendringens praktiske betydning. Masteroppgave i økonomi og administrasjon. Som bedriftseier i et aksjeselskap kan du fritt velge om du vil ta ut lønn eller utbytte. Det er ikke gitt at utbytte alltid er det mest gunstige.

Under arbeidet med nåværende aksjelov vektla lovgiver at loven skulle ivareta kreditorenes interesser og regelsettet relatert til utdelinger, herunder utbytte , har for en stor del vært utformet med dette for øyet. Det har i lengre tid vært ytret ønske fra flere hold om at det må initieres forenklinger i aksjeloven.

Categories: Uncategorized