UncategorizedUniverselle behov

Universelle behov

Hva som omfattes av produkter, omgivelser, programmer og tjenester . Funksjonshemning er et misforhold mellom fysisk utforming (samfunnets krav) og individets forutsetninger. Regjeringen har derfor valgt å legge strategien universell utforming til grunn i arbeidet for . Det norske samfunnet kan vi kalle et storsamfunn. Samfunn bidrar til å dekke universelle behov.

Storsamfunnet har som oppgave å dekke universelle behov alle mennesker har. Det kan være behovet for mat, behovet for beskyttelse mot overgrep og behovet for at det tas avgjørelser som angår alle. Behov er noe som er nødvendig for organismer å leve et sunt liv. Behov skiller seg fra ønsker fordi en mangel på de vil føre til et klart negativ utfall slik som dysfunksjon eller død. Behov kan være objektiv og fysisk slik som mat eller de kan være subjektive og psykologiske som for eksempel behovet for selvaktelse.

Stikkord er hva, hvorfor, når og forventet effekt. I denne fasen er det spesielt viktig å ivareta prinsippene om universell utforming, fordi dette gir implikasjoner for resten av anskaffelsesprosessen.

I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. Målet er et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle. Hva lærer for eksempel arkitekt- og bygningsingeniørstudenter om . Geocaching for personer med spesielle behov. Nå er aktiviteten blitt litt bedre tilrettelagt for personer med spesielle behov.

Universell Utforming AS har lang praktisk erfaring og holder stadig bedriftsinterne kurs tilpasset kundenes behov og ønsker. En del av regjeringens satsing på universell utforming. Utmerkelsen skal fremheve innovative, tilgjengelige og brukervennlige løsninger.

Hva er universell utforming i reiselivet? Utforming av produkter, bygninger og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Syn, hørsel, kognisjon, bevegelse, størrelse og kunnskap varierer fra person til person.

Utforming og plassering av automater må ta hensyn til at brukerne har ulike evner og behov. Tabellen viser en forenklet oversikt over noen forhold som vi må ta hensyn til når automater skal utformes, plasseres . Utformingen skal dermed fungere like godt for alle brukergrupper. De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve ulike former for permanente eller midlertidige funksjonsnedsettelser eller begrensninger.

I bestemte situasjoner kan du også oppleve å ha behov for at produkter, byggverk eller uteområder er universelt utformet. Med universell utforming menes: utforming av produkter,omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper . En definisjon av universell utforming er ”utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming”.

Prinsippene er utviklet for å evaluere eksisterende utforming og veilede i designprosessen. I Norge brukes denne definisjonen på universell utforming. Innenfor boligsektoren innebærer dette at man ved .

Categories: Uncategorized