UncategorizedUniversell utforming tek 10

Universell utforming tek 10

Krav om universell utforming av byggverk. Det nyeste regelverket er TEK17. TEKer tidligere regelverk. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: ”Med universell utforming menes utfor ming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virkso mhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig”. Spørsmål og svar om universell utforming og tilgjengelighet.

Her har vi samlet et knippe spørsmål som går igjen.

Spørsmålene kan være stilt av bransje, kommuner eller privatpersoner. Anbefalte tilleggsytelser i prosjekteringsverktøyet går utover . Universell utforming etter TEK i prosjektering av arbeids- og publikumsbygninger. Nye arbeids- og publikumsbygninger skal være universelt utformet i tråd med gjeldende byggeregler. Mange tiltak er ikke nødvendigvis kostnadsdrivende, men krever påpasselighet og kunnskap hos medvirkende aktører. Plan- og bygningsloven har krav til universell utforming både i formålsbestemmelsen, i plandelen og bygningsdelen.

Funksjonskrav med ytelser for universell utforming. Inkluderende hovedløsning. Gjennomgående krav – helhetlig løsning.

Rettslig standard i henhold til Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. Boligprodusentenes oppsummering og vurdering av endringene. For å bidra til økt kunnskap om og forståelse for betydningen av universell utforming inneholder standarden noe mer informasjon enn det som er vanlig i en standard. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder.

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT. Standarder gitt ut av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen. Sjekkliste universell utforming , Drammen kommune. Merking, skilting, knapper. Toalett og garderobe med dusj.

Plikten til universell utforming omfatter likevel ikke tiltak som vil innebære en uforholdsmessige byrde for virksomheten. Lovens § handler om arkitektur og omgivelser og har en knapp ordlyd: For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- . Uteareal og plassering av byggverk. Gangatkomst til byggverk.

For kortere strekning inntil m kan stigning være maks. Om høyringsforslaget til TEK17. Dette gjelder boenheter med krav til .

Categories: Uncategorized