UncategorizedUniversell utforming lovdata

Universell utforming lovdata

Med universell utforming menes at utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi . Lufthavnoperatører plikter likevel å kartlegge om eksisterende bygg og anlegg er utformet i tråd med kravene om universell utforming i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. På grunnlag av kartleggingen skal det utarbeides en plan for å sikre universell utforming. Luftfartstilsynet bestemmer når planen . Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak . Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det . Diskriminerings- og tilgjengelegheitslova ( Lovdata.no) stiller krav om universell utforming til offentlege og private verksemder. IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettsteder og automater. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket.

På nettsidene finnes også veiledningsmateriell for dere som . Tjenester er et aktuelt område på mange måter i dagens samfunn. I større grad enn noensinne er tjenestesektoren en sterk og viktig sektor i et lands økonomi, og kvaliteten i denne sektoren berører oss alle i stor gra enten det gjelder personlig økonomi, handel på nett, forsikringer, sosial- og . Lovdata Pro er Lovdatas system for profesjonelle brukere.

Løsningen inneholder et bredt spekter med rettskilder. Funka har gjennomført ekspertgransking av Lovdatas nettsider. Vegar Robertsen, juridisk konsulent i Lovdata forteller om samarbeidet med Funka og Lovdatas vei mot å bli universelt utformet.

Seksjon for universell utforming. Avdeling for digital forvaltning. Ny saksbehandlingsforskrift. Universell utforming er i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ut- formet som en overordnet og. Tiltak for universell utforming er aktuelt og egnet i . Lovens virkeområde når det gjelder.

Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg – Direktoratet for byggkvalitet. Krav til rom og annet oppholdsareal – Direktoratet for byggkvalitet . Tiltak som utføres i Statens vegvesens regi (nybygg eller ombygging) skal utføres etter . Fornying-, administrasjons- og kirkedepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) kunngjorde 25. Utskrift fra Lovdata – 12.

Categories: Uncategorized