UncategorizedUlovlig hogst av trær

Ulovlig hogst av trær

Tomtefeste omhandler mange spørsmål om rettigheter, også spørsmålet om håndtering av trær og hogst på eiendommen. Advokat Thor Tidemann Bjønnes kommenterer dette nærmere i dette innlegget. En gjenganger av saker for domstolene er saker som omhandler trær. Våren er i anmarsj, sola stiger på himmelen, skyggen fra naboens trær har vokst seg enda større enn i fjor – likeså irritasjonen.

Retten har i flere saker kommet til erstatningskrav på flere hundretusen kroner for ulovlig felling av trær.

Det er en del rettspraksis på området. Det følger av skadeserstatningsloven at det er det økonomiske tapet som skal erstattes av skadevolder. Ved ulovlig trefelling kan tomtens markedsverdi forringes da hogst kan føre til . Huseieren fjernet rundt trær ned mot vannet på kommunens grunn.

Dugnaden i et hyttefelt i Sarpsborg har endt i Høyesterett med millionregning for ulovlig trefelling. De to initiativtakerne må ut med drøye millioner kroner for fellingen av trær. De to som eide de tomtene ble ikke varslet eller forespurt om eiendomsgrensene, og ga da heller ikke tillatelse til hogst.

LANGESUND: For to år siden oppdaget kommunen ulovlig hogst i friområdet på Fagerheim og politianmeldte forholdet. Politiet fikk habilitetsproblem med etterforskingen da en tidligere politimanns navn dukket opp i saken. Høyesterett dom om erstatning for ulovlig felling av furutrær og topping av ytterligere fem furutrær på en fritidseiendom på Sørlandet.

Trærne hadde skjermet for innsyn, og skogsområdet ble karakterisert som rasert . En annen nabo har blitt dømt til å betale Enoksen erstatning for ulovlig hogst av åtte trær. Alt vi har gjort er å nekte naboen å ta seg til rette på vår eiendom. Hvis man har folkeskikk så snakker man med naboen ansikt til ansikt, og man drar dem i alle fall ikke for retten, sier han. Saken gjaldt krav om erstatning for ulovlig hogst foretatt av flere i fellesskap.

Han forstår at folk utenfra . Under en dugnad i et hytteområde ble det ulovlig felt trær på tomtene til to festere som ikke deltok i dugnaden. Festerne krevde erstatning fra to av deltakerne som de så på som ledere av dugnadsarbeidet. Jeg vil selvsagt ikke taes til inntekt for en argumentasjon det er greit å ta seg til rette på en slik måte på andres eiendom, det være seg i privat eller offentlig eid skog like mye som annen . Den ulovlige hogsten var en del av en større hogst utført på dugnad av til personer med tilknytning til bakenforliggende hytter. Krav ble reist mot to av disse ved stevning til Sarpsborg tingrett, og dom ble avsagt 7. TIL VG sier advokat Jon A Resen-Fellie at dommen blir anket.

Han hevder klienten ikke har hogget trær ulovlig på annens grunn, noe som bekreftes av samtlige hytteeiere i området.

Heller ikke de fornærmede hytteeierne har sett hans klient hogge. Klienten skal heller ikke ha oppfordret andre naboer til å . Dette var ikke hytteforeningen som eide naboeiendommen enig i. Naboen som hugget trærne mente han hadde fått samtykke til det. Hytteforeningens tomt lå nærmere sjøen nedenfor naboens hytte. I tillegg ble det fjernet en del mindre busker og trær.

Til tross for at det ikke var innhentet tillatelse, ble det også hogd på kommunens grunn. Det ble foretatt flatehogst på Fs eiendom selv om samtykket bare gjaldt tynning. B og Ds tomter er ikke målt opp. Det kan bli dyrt å hugge ulovlig. VG fortalte i mai om trehuggere i Skjeberg-kilen som måtte ut med en million for trær som ble kuttet.

Derfor er det lurt å gjør det lovlig! Tre muligheter: Hvis du vil fjerne trær hos . Vedtaket er gjort på betingelse av at ingen flere trær i naturvernområdet blir felt. Det var også avtalen sist, men sykepleierne forklarer i en skriftlig redegjørelse at de brøt avtalen i sin iver etter å komme i gang.

Stier skal ryddes og være fri for kvist og hogstavfall. Tegningene hvor området det kan felles trær i . Fursetgruppen, som driver Ekebergrestauranten i Oslo, godtar å betale 360. Taksering og krav om erstatning. Naboer kjente til saken, men var ikke villig til å vitne.

FRI mener det bør være innlysende.

Categories: Uncategorized