UncategorizedTemaveileder universell utforming

Temaveileder universell utforming

Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT. Last ned utkast til veileder om universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven (pdf). En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre.

Det presenteres ideer til hvordan skoler kan utformes og samtidig kombinere estetikk og funksjonalitet. Eksempler på forhold som bør ivaretas for å opprettholde universell utforming 56.

Universell utforming av veger og gater. Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Utforming av bygninger og uteområder som kan brukes av alle er en vesentlig forutsetning for å oppnå like muligheter til deltakelse.

Statens bygningstekniske etat og Husbanken gir derfor ut en felles temaveiledning. Trondheim kommunes anbefaling i tillegg til REN er en konkretisering og tydeliggjøring av hva som bør vektlegges for å oppnå et godt resultat med . Forholdet til andre lover. Tilgang: Tilgang til metadata.

Kommunens norm og anbefalinger for samferdsel.

Veileder for universell utforming i Bærum kommune. Mange offentlige etater har egne nettsider om universell utforming innenfor. Noe av essensen ved universell utforming er at det er nødvendig for enkelte, samtidig . Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret, presenterer med dette en veileder i hvordan universell utforming kan integreres i planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser. Erfaringer fra pilotkommunenes arbeid med universell utforming og deres veiledere. Den sier videre at Det kan i denne prosessen avklares om det er behov for en egen kommunedelplan for universell utforming.

En må gå ut i fra at alle kommuner har områder hvor behovene for . Utforming av bygg, produkt og område utført på ein slik måte at alle, så langt det er mogleg, kan nytte dei utan behov for tilpasning. Det er eit mål at bygg, produkt og område tek omsyn til variasjonane til mennesket, alder som funksjonsevne. I henhold til plan og bygningslovens formål, skal universell utforming tas hensyn til. Tilgjengelighetsportalen (Statens kraftverk).

Med universell utforming unngår man spesial- løsninger tilpasset bestemte brukergrupper. I et inkluderende samfunn skal hovedløsningene i størst mulig grad kunne benyttes av alle, uansett funksjonsevne. Inngangspartier, bussterminaler eller billettautomater skal utformes slik at de fungerer for alle samtidig som . Hva kan det fortelle oss om deres perspektiv på universell utforming ? Jeg hadde ikke klart meg uten god veiledning fra andre og jeg vil benytte anledningen til å takke disse her.

Jeg ønsker å takke min veileder Marius Grønning fra UMB og biveileder Elisabeth Skuggevik fra.

Forsvarsbygg Utviklings styringsdokument for universell utforming har som formål å sikre at organisasjonen på en forsvarlig måte følger opp de mål og krav knyttet. Funksjonskravene i byggeforskriftene gir et stort spillerom til å etablere løsninger som gir universell utforming, slik at enkeltgrupper ikke blir utestengt fra. Det tilgjengelige bibliotek : er biblioteket tilgjengelig for alle?

Bygg for alle : temaveiledning : universell utforming av byggverk og uteområder.

Categories: Uncategorized