UncategorizedTemaveileder universell utforming og planlegging etter plan og bygningsloven

Temaveileder universell utforming og planlegging etter plan og bygningsloven

Veilederen skal tydeliggjøre hvordan planlegging etter plan- og bygningsloven kan brukes til å oppnå gode universelt utformede løsninger. Det gjelder blant annet gjennom plan- og bygningsloven , forskrift om konsekvensutredninger, rikspolitiske retningslinjer og nettverk av pilotkommuner for . Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Seniorrådgiver Einar Lund.

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister: Del og 3. Forholdet til andre lover.

Veileder universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Fylkesmannens ansvarsområde. Dette vedlegget er lagt ut.

Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår. Prinsippet om universell utforming. Det er beskrevet nærmere for hver plantype hvilke krav som stilles til medvirkningen.

Planprogrammer er spesielt viktige redskaper både for å oppnå universell utforming og for å legge til rette for best mulig medvirkning.

Se avsnitt om planprogrammer nedenfor. Planlegging etter plan- og bygningsloven er omtalt i modul 3. Noe av essensen ved universell utforming er at det er nødvendig for enkelte, samtidig . Byggesaksdelen av PBL er gjennomføringsredskapet. Med planlegging menes her offentlig og privat planlegging etter plan- og bygningsloven rettet mot publikum. Loven krever ivaretakelse av universell utforming , men hvordan gjøres dette på en best mulig måte når planene skal lages og det skal stilles krav i den enkelte byggesak?

Aktuelle aktører i Buskerud er:. Det er eit mål at bygg, produkt og område tek omsyn til variasjonane til mennesket, alder som funksjonsevne. I henhold til plan og bygningslovens formål, skal universell utforming tas hensyn til allerede under planlegging. Det er tre tilhøve som ein bør ta i samband med universell utforming : Born, unge, vaksne og eldre er . Temaveileder : reindrift og planlegging etter plan- og bygningsloven. TEK stiller spesifikke krav til universell utforming med hovedfokus på bygg og uteområder.

Rikspolitiske retningslinjene for universell utforming som skal legges til grunn for all planlegging etter plan og bygningsloven. Det nasjonale målet er at: . Lokale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet: □. Planomtalen må difor gje ei balansert framstilling av planområdet , planforslaget og alle konsekvensar. Forskrift for innsamling mv.

Riksantikvaren – Kulturminner og kulturmiljøer plan- og bygningsloven – Veileder. Veilederen viser hvordan strategien universell utforming kan ivaretas gjennom plan- og bygningslovens system og bestemmelser. Det er tre forhold som man bør ta i forbindelse med universell utforming : Barn, unge, voksne og eldre er brukere. Brukerne har ulik funksjonsevne.

Universal design, User participation, user involvement, public transport, planning. Lov om plan og byggesaksbehandling ( plan og bygningsloven ) sier at prinsippet om universell utforming skal tas vare .

Categories: Uncategorized