UncategorizedTekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eksempelsamlingen skal også. Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg.

Ny revidert PowerPoint presentasjon til nettverksgruppene på byggesak fra 1. Samlingen er revidert og utvidet med ett eksempel for større . Kurset gir kunnskap om hvilke tekniske krav som gjelder ved byggearbeider i eksisterende bygg (pbl §31-2).

Denne kunnskapen er helt nødvendig for deg som utfører arbeid i ROT markedet. Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Denne problemstillingen blir mer og mer aktuell jo eldre byggene blir.

Kravene i byggteknisk forskrift har endret seg betydelig over ti og for eldre bygninger er det store forskjeller i opprinnelige kvalitetskrav og de kravene som stilles i dag. Etter Plan- og bygningsloven skal tiltak på eksisterende byggverk . Bruksendring, restaurering og ombygging. Wilhelm Holst Skar seniorrådgiver.

Utførelse – Pbl § 23- jf SAK§ 12-4.

Ansvaret for at tiltaket oppfyller kravene i. TEKligger hos foretakene. Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med. NKF byggesak etablerte en ny arbeidsgruppe for 1. Det er utfordrende å trekke grensene for når nye tekniske krav gjelder for rehabilitering og tiltak på eldre bygg. Loven er upresis for sikkerhetsnivå i eksisterende bygg.

Norsk Kommunalteknisk Forening. Kommunen kan sette som vilkår for å tillate tiltak etter § 20-at også andre deler av byggverket enn det tiltaket gjelder settes i forsvarlig stand i samsvar med relevante tekniske krav. Dette kan gjøres når kommunen finner at byggverket er i så dårlig stand at det av hensyn til helse, miljø eller sikkerhet ellers ikke vil være. I den reviderte veilederen om byggesaksbehandling fra Kommunal teknisk forening har det kommet inn et eksempel på hvordan søknader om tiltak på verneverdige bygninger bør vurderes.

Målet med eksempelsamlingen er at det skal være et nyttig . KRD hadde som utgangspunktet at det ville være . En ny eksempelsamling om kommuners anvendelse av byggereglene ved arbeid på eksisterende byggverk er nå lagt ut – og de vil gjerne ha din kommentar. Fravik fra tekniske krav i byggteknisk forskrift er blitt hovedregelen ved tiltak i. SINTEF Byggforsk har gjennomført en kartlegging av plan- og bygningsloven § 31-om tiltak på eksisterende byggverk. Det er også foreslått anbefalinger for utforming av fremtidige krav for eksisterende bygninger.

Formålet har vært å gi Kommunal- og. På dette kurset går vi gjennom det som er nytt og hva du bør kjenne til i forhold til tekniske krav i TEK ved utbedring etter skader og arbeider i eksisterende bygninger.

Categories: Uncategorized