UncategorizedTek 7 lovdata

Tek 7 lovdata

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 26. Fukt, våtrom og rom med. TEK ) gjøres følgende endringer: § 1-annet ledd.

Byggverk i pålitelighetsklasse skal ikke plasseres i skredfarlig område. TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL.

Forpliktelser etter EØS-avtalen. Henvisninger til standarder og . Tekniske forskrifter til Olon- OO bygningslovØN. Senest ved forskrift 26. KOMMUNAL-OG REGIONALDEPARTEMENTET. Bolig- og bygningsavdelingen.

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk ( TEK ) av 22.

Grafonaut, med mindre annet er oppgitt. Kapittel : Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE) . Vi svarer på generelle spørsmål om fortolkning av regelverket. Vi vurderer ikke konkrete byggesaker eller konkrete løsninger. Spørsmål om din byggesak, må du rette til kommunen som er ansvarlig for byggesaken.

Trenger du råd om tekniske løsninger eller juridisk bistan bør du kontakte en byggteknisk konsulent eller en. Ved hovedombygning og bruksendring gjelder samme krav som for nye bygninger. Les mer om krav til energieffektivitet ( TEK § 14-og § 14-4). Veiledning til TEK kapittel om energi hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) Lovdata : . For fritidsbolig med én boenhet gjelder a) kapittel til b) § 8-og § 8-c) kapittel til 11. For søknader som kommer inn til kommunen før 1. TEKhar stort sett samme struktur som TEK1 men det er foretatt en opprydding og tydeliggjøring i flere av kapitlene, skriver Lovdata.

Kravene i TEKtrer i . Departement Landbruks- og matdepartementet. Loven viser også til petroleumsskatteloven § – skal være § nr. Statsministerens kontor og Lovdata har kontoret sendt ut et brev til alle departementene om behandlingen av statsrådssaker i forhold til kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Der registreringa skjer i måleforeininga sine virkessystem tek måleforeininga over det vidare registreringsansvaret. Der måleforeininga sine virkessystem ikkje blir brukt skal innmelding skje på skjema eller elektronisk medium. I tilfelle der kjøparen ikkje pliktar å betale inn til skogfon jf. Kjøparen er ansvarleg for å registrere måleopplysningane, men der registreringa skjer i måleforeininga sine virkessystem tek måleforeininga over det.

Registreringa skal skje seinast innan . Miljøverndepartementet sitt sider om om planlegging. Ny fast rente tek til å gjelde éin månad etter avslutta observasjonsperiode. Rentetap eller rentegevinst blir rekna etter reglane i forskrift 7. Gjeld som ikkje blir permanent overført til Statens innkrevjingssentral. Gjelda blir ikkje permanent overført til Statens innkrevjingssentral dersom eit .

Categories: Uncategorized