UncategorizedTek 10 veiledning

Tek 10 veiledning

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis.

Byggteknisk forskrift ( TEK ). Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser med veiledning.

Direktoratet for byggkvalitet har ansvaret for byggteknisk forskrift (TEK) og forskrift med dokumentasjon av byggevarer (DOK) med veiledninger. Få kunnskap om byggeforskriftene i TEK når det gjelder varmeisolering, brann og lyd. Du vil også finne anbefalte konstruksjoner for både nybygg og fritidsboliger.

Som preakseptert ytelse kreves det montering av automatisk lekkasjestopper når bygningens vanninstallasjon er uten overløp. Samtidig regnes fagmessig plugget . Faglig innspill til revisjon av TEK§ 7-med tilhørende veiledning. NVE er nasjonal myndighet for forebygging av skader fra skred og skal yte bistand til kommunene ved planlegging og utbygging i områder som kan bli rammet av fjellskred samt flodbølger som sekundærvirkning.

Noe ligger i filstrukturen vår, noe har vi lenket opp. TEK10I veiledning til TEKer det presisert hva som menes med ”øvrige plan” i § 12- Krav om tilgjengelig boenhet. TEK) for hva som er å anse som byggverk på campingplasser, og som dermed omfattes av krav til brannskille mellom lave byggverk, jf.

Det er kun relevante krav i loven og forskriften ( TEK) som kommer til anvendelse. Dette innebærer at det må. SAKog TEKmåtte innarbeides i Eksempelsamlingen når forslagene er ferdigbehandlet. Direktoratet for Bygg kvalitet bedt om å inntil videre oppheve veiledningen til TEK§ 14-annet ledd om preakseptert ytelse. Den stiller krav til blant annet varmeisolering, brannsikkerhet, lydisolering, lekkasjesikring etc.

TEK er ikke spesifikt rettet mot ba men det er noen deler som retter seg spesielt mot våtrom. I veiledningen til TEK står det at “med våtrom menes ba dusjrom, vaskerom, det vil si rom hvor overflater på . NA plasseres i pålitelighets- klasse og og. Publikums- og arbeidsbygg inntil etasjer.

Bygninger med 3-etasjer. Tilgang: Tilgang til metadata. Medvirker: Statens bygningstekniske etat. Publisert: Oslo : Norsk byggtjenestes forl.

Categories: Uncategorized