UncategorizedTeig jordbruk

Teig jordbruk

Teigblanding eller teigdeling er en betegnelse på en fordeling av områder innen landbruket. Fra tidligere tider og fram til ca. Teigene var ofte små og det var ikke mulig å gjerde . Teigblanding, det forhold at flere gårdsbruk har sin jord oppdelt i stykker ( teiger ) som ligger innimellom hverandre. Hensikten er å gi hver gård like mye av samme slags jord i forhold til dens størrelse.

Teiglag, jordteig med ensartet bonitet, delt på flere eiendommer innenfor et system med teigblanding.

Når den samlede innmarka til en gruppe gårder var delt i teiglag som igjen ble fordelt på hver enkeltgår ble alle brukere sikret en andel . Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer. Mange gårder var delt på flere brukere. Det andre delingsprinsippet var teigdeling, det vil si at hvert jorde ble delt mellom brukerne.

Målet var å få så rettferdig fordeling av jorda som mulig. Der gårdene hadde blitt delt i flere generasjonsoppgjør kunne . Kommunen er matrikkelfører. Teigdeling og utskiftninger.

Få plasser i landet ble teigdelingen så omfattende og komplisert som på Lista.

Klyngetun og mange små teiger gjorde det vanskelig å modernisere jordbruket. Eiendomsgrensene måtte endres før nye driftsformer, maskiner og redskaper kunne tas i bruk. Sensor-teknologi eller kompost? Hvilke verktøy har vi til å intensivere jordbruket på en bærekraftig måte?

Barneflokkene var som oftest store, og for at alle sønnene på gården skulle få et stykke jord å livnære seg på, ble jorda ofte stykket opp i mindre teiger. Dette kalles teigblanding. Ofte skjedde det ved at den eldste sønnen, som var odelsgutt og arvet selve gården, skilte ut en liten eiendom til brødrene sine.

For å gjøre jordbruket mer effektivt, innførte bøndene over hele England det vi i dag kaller vekseljordbruk. Allmenningen og ruget var fordi jorden ble mer fruktbar, noe som gjorde jordbruket langt mer effektivt. Etter den plass jordbruksinteressene har fått i. Kan henda den tida nærmar seg, då jordbruk vert ei lønsam næring, som vil ha høgste prioritet i alle land.

Gyldig gjødslingsplan for alt areal med tilhørende kartopplysning om den enkelte teig. Søker du i tillegg støtte tll å gjennomføre spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), skal du ha miljøplan trinn 2. Veiledning – hvordan få utført eller motta tjenesten. Noe som sikkert også bidro til å legge forholdene bedre til rette for et framgangsrikt jordbruk i Lier, var den enkle kjensgjerning at de aller fleste gårdene i bygda. Selskapet har innmark fordelt på flere teiger hvorav de fleste ligger under mindre gårdsbruk som i dag benyttes i forbindelse med skogbruk, jakt og fiske.

Tross dette søker vi å holde i hevd så mye innmark som mulig ved jevnlig å slå denne. Det eneste jordbruksarealet som drives aktivt ligger under Mo Gård på Salsnes hvor . Ofte frå garden vart rudt og til det store vendet i jordbruket med sædskifte og åkerbyting sette inni slutten av førre h.

Dei gamle hadde det so at der far og bestefar og deira. Frøysadal, finn ein på s. Hundbitet (utt. Honnbæte) er ein teig som bonden i Østigard på Musgjerd fekk av di hunden åt grannen hadde bete . Teig med flere matrikkelenheter, 8. Stein Arve Mathisen og Jeanette Hamsun gnr bnr Nygård søker fradeling av en teig til nabo gårdbruker.

Landbruksmessig vurdering.

Categories: Uncategorized