UncategorizedStrategisk kompetanseplan kommune

Strategisk kompetanseplan kommune

Strategisk kompetanseplan. Framtidens kompetansebehov: Analyse av kapasitet og kvalitet. Resultat og sammendrag av SWOT-analyse. Vår totale kompetansebeholdning. Planverktøy for arbeid med strategisk kompetansestyring.

Lillehammer kommune ønsker å jobbe systematisk og strategisk med kompetanse for lettere å beholde, utvikle,rekruttere og anvende rett kompetanse.

Ansatte med rett kompetanse er med på å sikre at kommunen. I følge Stortingsmelding – Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet , vil de kommunale tjenestene bli stadig viktigere i årene som kommer. Kommunene må gjøres i stand til å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige tjenester, mer forebygging og tidlig innsats og flere tjenester . Gjennom bruk at kompetanseplanen skal helse- og omsorgssektoren(HO) i Lindesnes kommune være i stand til å møte nye utfordringer. Ambisjonane er å lage ein felles overordna strategisk kompetanseplan som syner korleis. En strategisk og systematisk satsing på kompetanse er nødvendig for at . Suldal kommune ønskjer å arbeida med kompetanseutvikling for å nå måla sine.

Ein felles overordna strategi dannar grunnlaget for einingane si kompetansebygging og utvikling.

Planen er forankra i kommuneplanen med mål og . Eva-Kristine Hansen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Liv Jane Tømte og hovedtillitsvalgt for NSF Lena . Planen byggjer på nokre av funna i rapporten ” strategisk kompetanseutvikling i kommunane”, utarbeida av FAFO og Asplan Viak AS. Denne rapporten viser m. Røros kommune er en kompleks tjenesteproduse nt. O rganisasjonen kjennetegnes av at den har mange kompetanse spesifikke arbeidsplasser innen et bredt spekter av fagfelt. Dette krever at vi ikke bare skal være god e på et bestemt område , men at vi skal kunne løse og mestre mange forskjellige fagområder.

Den legger dermed føringer for hele kompetansearbeidet i kommunen. Vedlegg D: Mandat for prosjekt strategisk kompetanseplan. Overordna mål og føringar.

Det er stor forskjell på hva kommunene legger i begrepet kompetanseplanlegging. Alle anser det som svært viktig, men få har satt av tid og ressurser til å gjennomføre. Hos ledere i teknisk sektor er det varierende forståelse for hva kompetanseplanlegging innebærer, sier Bjorøy til kommunalteknikk.

Rådmannen sørger for at planen gjennomføres i henhold til økonomiplanens rammer for arbeidet. Det kongelige justis- og politidepartement. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Organisasjon og ledelse.

Struktur, prosesser, læring og . Plan for strategisk kompetanseplan er utarbeidet for Helse og omsorg i Røyken kommune. Den gir en beskrivelse av den kompetansen kommunen besitter i dag, og analyser av kompetansebehov og satsningsområder fremover ut fra nasjonale og kommunale krav. KS har utarbeidet et verktøy for utarbeidelse av strategisk . Behovet er spesielt stort for sektoren helse og omsorg.

Ett av fokusområdene i dette arbeidet er Kåfjord kommune som organisasjon, hvor arbeidsgiverpolitikk og de ansattes engasjement og kompetanse utgjør viktige biter i forvaltningen av kommunens totale kompetansebeholdning. Kompetanseplan for Tynset kommune. Videre oppfølgingav arbeidet med overordnet strategisk kompetanseplan er en del av dette . Kommunalavdeling helse og omsorg i Halden kommune innsett at det må arbeides mer systematisk og strategisk med .

Categories: Uncategorized