UncategorizedSosiokulturell læringsteori i praksis

Sosiokulturell læringsteori i praksis

I dette innlegget velger jeg å ta for meg et sosiokulturelt perspektiv på læring. Dette perspektivet bygger på en antakelse om at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Jeg har valgt dette perspektivet for jeg har stor tro på aktive elever i undervisningen.

Jeg underviser for det meste . Med denne teorien som utgangspunkt blir læraren si rolle å . I denne oppgaven skal jeg skrive om hovedinnholdet i Lev Vygotskys sosiokulturelle læringsteori.

Videre skal jeg drøfte mulige. I praksis er utfordringen min å få alle elevene i klassen til å ta i bruk sin nærmeste utviklingssone, men jeg merker det hjelper når jeg setter fokus på det. Jeg har i denne oppgaven forsøkt å gi en kort beskrivelse av læringssynet i Vygotskys sosiokulturelle læringsteori , samt koble teorien opp mot egen praksis og undervisning.

Av hensyn til oppgavens omfang valgte jeg å legge hovedfokuset på de delene av Vygotskys teori som jeg fant mest sentrale i . Det vil være særlig relevant i min fagretning Design og Håndverk. Mine drøftinger vil være refleksjoner rundt erfaringene jeg har gjort meg så langt, sett i lys av . Lev Vygotsky utviklet en vesentlig del av det som blir betegnet som den sosiokulturelle læringsteorien. Jeg har ikke undervist i klasser, erfaringen min har jeg foreløpig fra veiledning av enkeltelever i praksis.

Et sosiokulturelt læringssyn bygger på en antakelse om at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis.

Perspektivet skiller seg fra de foregående teorier rundt læring og menneskelig utvikling ved at. Mitt valg falt på å utdype mer om Vygotsky, fordi jeg mener at jeg kan overføre flere av de viktigste prinsippene Vygotsky står for, over i min daglige undervisningssituasjon. Strandberg sin bok Vygotsky i praksis. Jensen og Aas skriver i Å utforske praksis.

Jean Piagets teorier kan sies å tilhøre denne retningen, men kan også kobles til læringsteorien konstruktivisme. Innenfor skolepedagogikken har dette alltid vært et sentralt spørsmål, med til dels svært ulik vektlegging av de mange faktorene som er med på å påvirke om kunnskapsformidling ledsages av reell kunnskapstilegnelse. Det siste hundreåret har flere teorier gjort seg gjeldende. Jeg vil ta for meg læringsteorien hans og hvilke konsekvenser den kan ha i egen praksis som kjemilærer i den videregående skolen.

Den sosiokulturelle læringsteorien vektlegger samspillet mellom individet og. Du reflekterer over din egen lærerpraksis ut i fra teoretisk kunnskap. I løpet av praksisen min i skolen, . Innenfor utdanningsinstitusjoner vil slike spilleregler eksistere i høy grad. Sosiokulturell læringsteori forutsetter dermed at læring . I følge kognitiv læringsteori er læring altså ein aktiv konstruksjonsprosess der elevane tar. Jeg ser det aktuelt å knytte Vygotskys tanker om læring til egen praksis , der elevene skal skape og utøve kunst (musikk og drama) i fellesskap og . Det viktigste mediterende redskapet for mennesket er språket.

Hvordan språket fungerer, som en kulturell, mediterende redskap er et særdeles viktig tema innenfor sosiokulturell læringsteori. Jeg syntes praksisen i klasserommet kastet lys over teorien hans, og at her var det noen spennende tanker.

Læring er deltaking i praksisfellesskap. Det jeg fikk være en del av denne dagen vil jeg bruke for å prøve å dra linjer mellom undervisningen i klasserommet og Vygotsky sin sosiokulturelle læringsteori. Jeg er nå i praksis på VG .

Categories: Uncategorized