UncategorizedSituasjonsbetinget læring

Situasjonsbetinget læring

Man kan dele oppdagende læring i situasjonsbetinget og oppgavestyrt læring. Situasjonsbetinget læring : Betyr at man setter opp ulike situasjoner som gjør at elevene må håndtere de enkelte situasjonene. Vi sier at miljøet underviser.

I innebandy kan man lage en hinderløype der elevene må føre . Undervisnings- og instruksjonsmetoder.

Metodevalget skal være bevisst og målrettet. Tilpasset type idrett, øvelser, alderstrinn, utviklingsnivå og rammefaktorer. Instruksjonsmetoden Apemetoden Vise og forklare-metoden.

Eleven skal kunne: Trener- og lederrollen – gjøre rede for grunnprinsippene for instruksjon og ledelse, og forklare ulike undervisnings- og instruksjonsmetoder – beskrive og anvende ulike metoder for begynneropplæring. På samme måte som Bandura tenker seg at troen på egen mestring er situasjonsspesifikk, innebærer situasjonsbetinget læring at læringen finner sted i spesifikke situasjoner. I motsetning til troen på egen mestring som iflg.

Bandura er lite overførbar, vil kunnskaper og ferdigheter lært i en situasjon ofte kunne overføres til . Ungdomstrinnsatsingen (pdf), som er initiert av Utdanningsdirektoratet, heter det at: Klasseledelse handler om å skape et positivt læringsmiljø hvor elevene kan konsentrere seg og bli motivert for læring.

Alle definisjonene beskriver klasseledelse som målrettet og situasjonsbetinget , og at det forutsettes en leder – læreren. Oppdagende læring kan settes i gang på to måter: ved situasjonsbetinget læring og ved oppgavestyrt læring. Viktige prinsipper for å skape et mestringsorientert treningsmiljø.

Vi gir tilbakemeldinger underveis i kampene, og muligens stopper spillet, for at spillerne skal se bedre hvilke alternativer de faktisk har (om de gjorde noe feil). Han definerer videre sosial læring som læring ”forbundet med deltagelse og handlen i praksisfællesskaber og menings- og identitetsudvikling finder sted som sociale processer”. For Knud Illeris vil konklusjonen bli at læring er situasjonsbetinget , og at den finner sted i konkrete, historiske sammenhenger som skritt på veien . Fagstoff: Modning er en indre prosess som skjer i mennesket. Modning henger sammen med læring , og modning og læring påvirker hverandre. Denne selgende (selling) lederstilen gir en større grad av læring enn ved den instruerende lederstilen ettersom medarbeiderne blir forklart hvorfor og hvordan oppgavene skal utføres.

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Dette gir anledning til å oppklare spørsmål som medarbeidere sitter inne med fremfor at det kommer ut som frustrasjon. Masteroppgave i Master i Voksnes Læring.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Læring er derfor ikke bare direkte og tilsiktet påvirkning, men også utilsiktet og situasjonsbetinget.

Resulatet blir en sosial og personlig kompetanse, som setter barnet i stand til å fungere og handle i overensstemmelse med forventningene til både ferdigheter, innlevelse i situasjonen og forholdet til andre. På den andre siden hevdes det at på grunn av prosjektformens særkultur er det vanskelig med læring fordi erfaringene er situasjonsbetinget. Et prosjekt krever i utgangspunktet mye læring grunnet sin unike karakter og Scarbrough m. Bokens begrensning ligger i at læring alltid er situasjonsbetinget og bare delvis kan dekkes av teoretisk forståelse. En kortfattet tekst kan, uansett hvor god den er , stå for langt fra pedagogisk praksis til å gi leseren tilstrekkelig mening.

Problemet øker når forfatteren skriver ut fra et annet utgangspunkt enn . Alle vet vi at læreren er den viktigste faktoren for læring – samtidig som ansvar for egen læring er helt vesentlig. Strategisk eller situasjonsbetinget ledelse .

Categories: Uncategorized