UncategorizedPlanting av furu

Planting av furu

Granplantene setter da som regel nye adventivrøtter fra det punktet på stammen der frøbladene satt. Ved planting inntil stubber hvor det er tykt, uomsatt strødekke, kan plantene derfor enkelte ganger komme svært dypt. Furu skal også plantes med pluggen under bakkenivået, men dyp planting kan her lett . Hvis jorda er for dårlig, bør den tilføres gjødsel, kalk og eventuelt vekstjor for eksempel veksttorv.

Området der treet skal plantes spavendes dypt eller det graves et stort plantehull som fylles med vekstjord. Nøysomme trær som bjørk og furu kan du plante selv på steder med mindre jorddybde.

Bakgrunnen for at andelslaget setter furu på dagsorden har sammenheng med flere faktorer. De to viktigste er den kraftige reduksjonen i elgstammen i området, og myndighetenes ønske om å øke skogens evne til å binde karbon. Ekspertise fra Sverige og Norge var invitert for å dele sine erfaringer. Dagens planter er av høg kvalitet og et resultat av langsiktig planteforedling. Denne foredlingen av granplanter bidrar til at skogproduksjonen øker.

Fordi det plantes relativt lite furu, er det i dette resymeet lagt mest vekt på gran, men forholdene vil være omtrent de samme ved planting. En viktig del av skogsforvaltningen er å plante ny skog og erstatte hogd skog. Skogeiere er pålagt å sørge for tilfredsstillende forynging etter hogst.

Norge halvparten av nasjonens samlede klimagassutslipp. Riktig teknikk og kunnskap om de beste planteplassene er viktig når ny skog . Siden mye av dette var skog som har vokst seg til på tidligere slåttemark, tenker jeg og plante nye trær her også. FINSKE OBSERVASJONER MED PLANTING AV. Oversettelse av engelsk sarnmendrag til artikkel av 0. De første forsøkene med å bruke torvpotter ved skogplanting i. Stor interesse for planting av furu. Om lag 1skogeiere og ansatte i andelslaget deltok på Glommen Skogs fagdag om planting av furuskog.

Furusymposiet satte søkelyset på hele kjeden, fra frøet i bakken via skjøtsel til det ferdige produktet. Hvordan plante furu , lurer en leser. Vår ekspert Tor Smaaland har svar. Det ble også gjort her heime! Fant fin jord under visne julestjerner, vann i springen og frø på gulvet.

Med hjelp av firåringen fikk vi plantet, vatna og satt i vinduet for spiring. Guttungen sjekker om frøa har. Furu har jeg også lyst til å ha i hagen.

De kan bli skikkelig vakre etterhvert – men blir jo ganske så store også da. Litt usikker på hvor fort de vokser, for eksempel.

Jeg tenkte jeg skulle plante en uansett, og så heller fjerne den hvis det viser seg å være en dum idé. Men vi får se, jeg er en smule usikker ennå, . Skogplanter ØstNorge dyrker alle furuplanter i en 1-årig produksjon. Såingen forgår i midten av April. Etter en spireperiode i veksthus, settes plantene ut til dyrking på friland. Her dyrkes plantene resten av sesongen.

Vi anbefaler i utgangspunktet å plante furu på våren eller sent på høsten. I og med at det er en 1-årig . Du må ta høyde for alt kultiveringsarbeid etter hogst og frem til neste hogst hvis du skal regne netto, herunder: Sporpussing Grøfting Evt markberedning. Evt også bygging av veg eller enkle traseer, stikkrenner, broer etc. Planting Evt supleringsplanting. Prosjektet har sett på den økonomiske sammenhengen mellom planting og ungskogpleie.

NF angir at naturlig foryngelse (med hjelpetiltak) bør prioriteres. I hvert fall når regjeringen har bevilget millioner kroner over statsbudsjettet til gjødsling av skog og tettere planting etter hogst som et klimatiltak. Aktuelle skogbestander for gjødsling er middels og gode boniteter av gran og furu , nærmere bestemt G- Gog F- F17.

De svakeste bonitetene er . Lauv selges for det meste som massevirke. Ut fra et klimaperspektiv er det mest gunstig at så mye som mulig av . Prisøkningen gjelder fram til nyttår eller fram til våre leveringsplaner til kundene er fylt opp. De vanligste foryngelsesmåtene skjer ved planting , naturlig foryngelse eller såing. Det finnes skogplanter av både gran, furu og lauv.

For å hindre at disse utvikler seg til kvistrike trær som opptar plass, lys og næring for andre kvalitetstrær, bør disse kappes ned før planting eller andre foryngelsestiltak starter. Foryngelse av skog er prosessen med å få opp ny skog etter en hogst ( foryngelseshogst). Skog kan forynges ved planting , såing eller naturlig foryngelse.

Forsømmer man foryngelsen kan man tape produksjon, kvalitet og inntekter. Hvis vi forstår det riktig så gjelder dette en boligtomt, og for private hager trenger man ikke å søke om tillatelse til planting av utenlandske treslag som sitkagran. Hva slags dyr og planter er vanlige i trestammer i Norge(bjørk, furu osv.)?

Har en eiendom i Ytre Namdal med nesten bare lavbonitetsmark, furu.

Categories: Uncategorized