UncategorizedPipe avstand til brennbart materiale

Pipe avstand til brennbart materiale

Snakk med din lokale feier om alternative løsninger. Når jeg lektet ned taket fikk jeg beskjed om at lektene kunne være nærmere så lenge . Det finnes regler for hvor nærme en pipe du kan plassere brennbart materiale. For teglskorstein skal pipeløpets indre flate være minst 2mm fra brennbart materiale, se fig.

Pipe av tegl kan ikke, som enkelte elementpiper, stå inntil vegg av brennbart materiale eller dekkes til på sideflatene med brennbar kledning, da dette vil kunne medføre fare for brann. I de tilfeller dette avstandskravet ikke er .

Eventuelt må man på annen måte sikre at temperaturen på brennbart materiale nær skorsteinen ikke overstiger romtemperaturen med mer enn °C. Ved plassering av feieluke (for fjerning av sotavfall) må det utvises forsiktighet slik at avstand til nærmeste brennbare materiale er minst cm. Når det er nødvendig med feieluke (f.eks på loftet), må gulv av brennbart materiale være dekket med ikke- brennbart materiale (f.eks metall, stein eller keramiske fliser). Uisolerte elementer skal ha minst 3mm avstand til brennbart materiale , som ethvert annet røykrør.

Ildsteder og skorsteiner, beskrives innkledning av isolert stålskorstein. Der angis mm som minste avstand mellom skorstein og sjaktvegg. Sjaktveggen må være av ubrennbart . Tapetserer pipa Andre former for tildekking som feierne hos Boligseksjonen oppdager, er piper som enten er tapetsert eller innkledd med andre materialer.

Reglene her er helt tydelige, en pipe eller brannmur skal ikke tildekkes med brennbart materiale , understreker Bloma. Og først og fremst handler . Teglskorsteiner er tette og har høy varmeledningsevne. Tette skorsteiner gir gode trekkforhol etter at skorsteinen er varmet noe opp. Den høye varmeledningsevnen kan under en eventuell sotbrann hvor skorstein er ført opp inntil treverk antenne.

Derfor settes det visse krav til hvordan teglskorsteiner skal settes opp, dette . Men så lenge jeg monterte en inspeksjonsluke så var det greit. Gjelder selvsagt ikke dersom det er i samme etasje som peisen. Der vil det fortere bli varmt.

Men med rør inni så spørs det vel hvor tjukk teglstegnen er, om det blir mer enn 230mm til brennbart materiale. Minste avstand røykrør til brennbart materiale. Minste høyde for pipe over tak. Avstand fra feieluke til brennbart materiale. Sotluke og eventuell feieluke skal ha en avstand til brennbart materiale på minst cm.

Pipehatt må ikke være til hinder for feiing og kontroll. Luftekanaler har dessuten en viktig effekt i for- bindelse med utlufting av kondens. Ildsteder uten dokumentasjon kan ikke ha mindre avstand til golv enn angitt i fig.

Golv av brennbart materiale må under og foran ildstedet dekkes med plate av ubrennbart materiale. Ved kaminer og peisinnsatser må hele golvet innenfor omrammingen dekkes av slik plate. Tidligere ble det ofte . Sjekk med oss hva slags ovner som kan monteres med helisolert pipe. Leca Pipe i hjørne med trevegger. Røykrørets avstand til brennbart materiale i røykinnføringen blir min- dre enn cm.

Brennbart materiale må beskyttes med luftet skjermplate når avstand til enkelt røkrør er mindre enn cm. Brannmurløsning uten skjermplate. Anvisningen gir også grunnlag for å kontrollere hvorvidt eksisterende ildsted og skorstein tilfredsstiller oppstillingsvilkårene med hensyn til avstander til brennbart materiale og tilgjengelighet for inspeksjon.

Regler for nye ildsteder og skorsteiner er behandlet i Byggdetaljer 552. EkSEMPLER PÅ MINIMUM AVStAND. IL BRANNMUR OG tIL VEGGER AV BRENNBARt MAtERIALE. Skorsteinen med minst 110mm tykkelse kan stilles opp med minst 100mm avstand til veggflate av brennbart materiale.

Kontrollen innebærer blant annet sjekk av at montering er gjort etter monteringsanvisning, at nødvendig avstand til brannmur og brennbart materiale og tak er kontrollert, at der finnes underlagsplate og forplate som er i henhold til forskrifter, at gulvet tåler vekten av ildstedet, at lufttilgang er tilstrekkelig, . Dette gjelder også helsteinspipe ( 230mm).

Categories: Uncategorized