UncategorizedParallellogram formel

Parallellogram formel

Her er sidelengdene a = c og b = d. For vinklene gjelder det at ∠ u = ∠ w og ∠ v = ∠ x. Parallellogrammet delt opp i to like store . Det er viktig å huske at to parallelle sider i et parallellogram er like lange. På figuren er AB = CD og BC = AD Du trenger derfor bare vite lengden på én side av hvert slag for å regne ut omkretsen som summen av alle sidene.

Avstanden mellom to parallelle sider i . Et parallellogram er en firkant, altså en figur innenfor geometri, med fire sider. Alle disse deler den egenskapen at summen av de fire vinklene alltid er lik 3grader. Sidekantene er parvis like lange. Motstående vinkler er parvis like store. Alle parallellogram er også trapes.

Diagonalene i et parallellogram deler hverandre på midten.

En delmengde av parallellogram er rektangler, hvor . Areal og omkrets av et parallellogram. En parallellogram är en fyrhörning där motstående sidor är lika långa. Vinklarna i en parallellogram får vara räta vinklar, men behöver inte vara det. Läs mer om parallellogram på Matteboken.

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Arealet av et parallellogram kan man finne ved å omgjøre parallellogrammet til et rektangel: man utpeker en passende side til grunnlinje, lager en høyde på denne , og klipper langs høyden. De to bitene kan man sette sammen til et rektangel, og dette vet vi da arealet til: lengde x bredde. I dette afsnit giver vi formlen for arealet af et parallelogram.

Høyde er en rettvinklet avstand mellom to motsatte sider. OklahomaCityThunder skrev: Hei. Så lenge de rette sidene er like lange, er de diagonale like lange.

Er de ikke like lange, er det vel ikke lenger noe parallellogram lenger, så ja: i et parallellogram er sidene parvis like lange . Et punkt markeres med et kryss. Punktet P kan markeres slik: Punkt 1. Linjen m har uendelig utstrekning, den fortsetter i begge retninger.

Linjestykket AB ligger på linjen n. Linjen n er uendelig lang, men linjestykket AB har en målbar lengde. Linjen o er uendelig lang, det er også linjestrålen som slutter i C. Denne vektoren har lengde 1 som jo er sammenfallende med arealet av parallellogrammet. Tilbake til oversikt over. Ved utregning av areal av en trekant tar man utgangspunkt i formelen.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Fagstoff: Hva kan vi bruke vektorproduktet til? Du må dividere med to, for ellers får du arealet av et parallellogram. Arealet til likesidede trekanter er grunnlinjen multiplisert med høyden. I likesidede trekanter kan alle sidene være grunnlinjer.

På den måten viser du hvordan du tenker på en oversiktelig måte. OMKRETS ENTIL PARALLELLOGRAM. Skal du finne omkretsen av et parallellogram , trenger derfor ikke å måle alle sidene.

Det innebär att alla kvadrater är rektanglar, och eftersom alla rektanglar är parallellogram är även alla kvadrater parallellogram. Arean för en triangel får man allmänt enligt följande formel.

Categories: Uncategorized