UncategorizedOppsigelse ved nedleggelse av avdeling

Oppsigelse ved nedleggelse av avdeling

Høyesterett kom til at oppsigelsen var saklig begrunnet og forkastet anken over lagmannsrettens dom. Gresvig Detaljhandel AS, som selger sportsutstyr gjennom tre kjeder, hadde også en lokal avdeling i Kristiansan X, som solgte varer til klubber og . Jeg er HR-sjef i en bedrift som har besluttet at en avdeling som i lang tid har gått med underskudd skal nedlegges. Er det i en slik situasjon.

Det er faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje – både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Med unntak av tidsbestemte arbeidsforhol som for eksempel vikariater, vil et arbeidsforhold ikke avsluttes av seg selv.

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere. Individuell saklighet – den enkelte oppsigelse må være saklig. Utgangspunktet for utvelgelseskretsen er at man skal se på hele virksomheten.

I spesielle tilfeller kan det imidlertid være saklig å se på mindre enheter, for eksempel en avdeling eller en filial. Når det gjelder kriteriene for utvelgelse er det vanlig . I disse tider er nedbemanning aktuelt tema i mange bedrifter. Nedbemanning kan skje gjennom permittering eller oppsigelse.

Et alternativ er lønnsreduksjon. Før bedriften treffer beslutning om .

Noen som vet om arbeidsgiver kan kreve at man jobber ut oppsigelsestid når firmaet man jobber i skal legges ned? Har forstått det slik at normale oppsigelsesregler ikke gjelder i slike tilfeller, og normalt ville man vel fått kortere oppsigelsestid uansett, i alle fall dersom man har jobbtilbud andre steder. I denne saken så er så vidt jeg skjønner ikke en bedrift som legges ne kun en avdeling av en bedrift. Så her har bedriften flere muligheter.

De burde ha planlagt slik at oppsigelsene kom på et tidspunkt som gjorde at de kunne jobbe oppsigelsen ut før bedriften legges ne når ikke det er gjort så er de . Har virksomheten færre enn ansatte og det er tale om oppsigelse av færre enn ansatte, er det få formelle krav til involvering av ansatte innledningsvis i. Det vanlige er at arbeidsforholdet opphører ved oppsigelse fra en av partene. Dersom arbeidsavtalen blir vesentlig misligholdt av arbeidstaker kan dette føre til avskjed. Et arbeidsforhold kan også opphøre ved gjensidig avtale mellom partene. Det å miste jobben i form av oppsigelse , avskjed eller lignende . Jeg har en måneds oppsigelse. Mitt spørsmål er da, kan jeg bruke disse fire ukene som er oppsigelsestiden til ferien?

Loven setter klare føringer for hvordan en slik prosess skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter. Dersom en masseoppsigelse har sin bakgrunn i nedleggelse eller flytting av bedrift med over ansatte og ni tideler av de ansatte planlegges sagt opp, inneholder Lov om meldeplikt av næringsvirksomhet særlige krav.

Denne loven, populært kalt omstillingsloven, har sin begrunnelse i at offentlige myndigheter bør ha . Dommen inneholder generelle uttalelser om når utvelgelseskretsen kan begrenses, og gjør det klart at det faktum at det kun er én ansatt i avdelingen ikke er til hinder for at avdelingen brukes som utvelgelseskrets. Det absolutte forbudet som gjelder i slike perioder, kan være uheldig både for virksomheten og i forhold til andre arbeidstakere, særlig ved oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkning eller ved nedleggelse av hele avdelinger. Hensikten med bestemmelsen er imidlertid å verne arbeidstakere som er ute i permisjon ved .

Fikk beskjed igår at avdelingen vår nedlegges av økonomiske årsaker. Vi har fått tilbud om sluttpakker som gjør at vi kan fratre stillingen vår allerede nes. Masseoppsigelser defineres i arbeidsmiljøloven som oppsigelse av minst arbeidstagere innenfor et tidsrom på dager uten at oppsigelsene er. Få en redigerbar mal for oppsigelsesbrev i tråd med gjeldende lovverk.

Temaet for oppgaven er bruken av ansiennitet som utvelgelseskriterium og valg av utvelgelses- krets ved nedbemanning. Hovedspørsmålene som reises er hvilken adgang arbeidsgivere har til å se bort fra arbeidstakernes ansiennitet ved utvelgelsen til oppsigelse , hvilken adgang arbeids- givere har til å velge .

Categories: Uncategorized