UncategorizedOljekorrigert overskudd

Oljekorrigert overskudd

Det samlede overskuddet på offentlige budsjetter kan endre seg betydelig fra år til år uten at dette er uttrykk for endringer i finanspolitikken. Det reflekterer at overskuddet ikke bare påvirkes av endringer i innretningen av budsjettet, men også av svingninger i inntektene fra petroleumsvirksomheten, . Tallet finner du ved å ta statsbudsjettets totale inntekter minus utgifter, også trekke fra statens nettoinntekter fra oljesektoren. Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten.

Oljekorrigert overskudd.

Det korrigeres også for enkelte andre forhol som for eksempel regnskapsomlegginger. Rente- og utbytteinntekter mv. Beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse. For å få et best mulig bilde av den underliggende innretningen av budsjettet er det hensiktsmessig å se på utviklingen i . Hvorfor bør skatte- og avgiftsreglene som hovedregel ligge fast gjennom året?

Ta utgangspunkt i figur 3. Hvordan har den reelle underliggende utgiftsveksten vært de ti siste årene? Hva med oljekorrigert overskudd ?

Hva er forskjellen mellom oljekorrigert overskudd og strukturelt oljekorrigert overskudd ? Den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen. Avvik fra beregnet trendnivå. Det oljekorrigerte underskuddet er definert som overskuddet på statsbudsjettet fratrukket statens nettoinntekter fra oljevirksomheten. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Denne størrelsen kommer frem ved å trekke utgiftene utenom petroleumsvirksomheten (altså 9milliarder) fra inntektene utenom petroleumsvirksomheten – 8milliarder kroner (- 421). Underskuddet er milliarder . Offentlig forvaltning hadde et overskudd målt ved nettofinansinvesteringene på 5milliarder kroner i. Totalt bidrar dette til at overskuddet i stats-. Utgifter utenom petroleumsvirksomhet. Overskudd i statsbudsjettet før overføring til.

Statens pensjonsfond utland. Inntektene i fjor ble 1. Les også: AP vil ha statlige investeringer i skogbruket. Statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd (A.2-B.2).

Strukturelt oljekorrigert overskudd øker med mrd.

Disse medlemmer mener tallene viser at norsk økonomi har tålt vesentlig høyere høyere aktivitet enn forventet . Anslag for strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd Utviklingen i det oljekorrigerte og det strukturelle, oljekorrigerte overskuddet på statsbudsjettet er vist i figur 5A. Inkludert avvik som skyldes ulik regnskapsførsel mellom statsregnskapet og Norges Banks regnskap. Kilder: Finansdepartementet og Norges Bank. Figuren viser utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet. Det vil alltid være noe usikkerhet knyttet til anslaget slik at statsregnskapet normalt gjøres opp med et mindre overskudd.

Ekspansiv og kontraktiv.

Categories: Uncategorized