UncategorizedNsen 805 kap 8

Nsen 805 kap 8

Beregning av vannforbruk. Dimensjonering av vannledninger. Vannverk der det vanlige forbruket er lite, kan derfor ikke levere store mengder vann til brannslokking. I slike områder bør store og middels store sprinkleranlegg ha egen vannforsyning.

Minste tillatte trykk i ledninger skal være bar i tilknytningspunktet ved normal driftssituasjon.

I småhusbebyggelse skal uttak for brannvann ha en kapasitet på min. Minste innvendig dimensjon for kommunal ledning er normalt 1mm, dersom det ikke. Revisjonsdato – generelle bestemmelser: 9. Denne normen er basert på Norvars mal for VA-norm og inneholder krav som stilles til prosjektdokumenter og teknisk utførelse av vann- og avløpsanlegg og til sluttdokumentasjon. Lokal bestemmelse – Revidert 25. Krav til uttak av slokkevann (under arbeid).

Volumet i vannledninger og basseng må derfor tilpasses variasjonene i det vanlige vannbehovet. I tillegg til kravene i NS- EN 8skal kravene til brannvannsforsyning inkl.

Ved dimensjonering av vannledninger skal det tas spesielt . UTV, Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 8, kap. Før desinfeksjon ved nyanlegg kan gjennomføres, skal. VA-ansvarlig i hvert enkelt tilfelle. Ofte vil det kunne vere kryssande interesser . Minste dimensjon av offentlig ledning er 63mm pe, eller 2” . Vannledninger skal dimensjoneres for tilstrekkelig kapasitet med utgangspunkt i beregnede vannmengder i kap. Det skal fremlegges dimensjonerende beregninger for vann.

Som dimensjoneringsgrunnlag brukes NS-EN 8, kap. Vassverk der det normale forbruket er lite , kan difor ikkje levera store mengder vatn til brannsløkking. Transportsystem – avløp felles.

Trykkavløpsleidningar skal trykkprøvast i samsvar med VA miljøblad og norsk standard NS-EN 805. Nødvendige tiltak for trykkstotsdemping skal . Minste trykk i leidningar som kommunen skal overta må . VA Norm Holmestrand kommune. Sivilingeniør Tobias Dahle.

Kommunen skal ha oversikt over kapasiteten for uttak av slokkevann på ledningsnettet ulike steder.

Categories: Uncategorized