UncategorizedNaboloven § 3

Naboloven § 3

Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten. Dersom det er ønskelig at naboen fjerner et tre på sin tomt, er det rettslige grunnlaget naboloven § 3. Det er flere vilkår som må være oppfylt for at et tre kan kreves felt på naboens tomt.

Reglene som gir deg rett til å fjerne naboens trær.

Publisert: for år siden Sist oppdatert: for ett år siden. Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven. Ulempen et tre påfører naboen veies alltid opp mot hvilken nytte treet har for eieren. Hekk som er lågare enn meter , . Hvis det ikke er vesentlig om å gjøre for eieren, må vedkommende ikke ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen, nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn tredjeparten av trehøyden, jfr.

Nabolovens tålegrenseregel. Trær på naboens eiendom kan stride mot nabolovens generelle tålegrensebestemmelse i § og nabolovens spesialregel om trær i § 3.

Bestemmelsen sier at ingen kan ha, . Den er anvendelig også på dagens temaområde, men vi finner to andre bestemmelser i naboloven som normalt vil være lettere å anvende – disse står i § og i § 12. Regelen står i nabolovens § 3. I tillegg må treet være til særlig ulempe eller skade for deg, og det må ikke være nevneverdig om å gjøre for naboen å beholde treet. Men hvor høyt kan det egentlig være før du har retten på din side og kan be naboen din om å kvitte seg med et tre?

Det er viktig å være klar over at dette er en såkalt særregel som gjelder for trær som treets eier ikke kan påberope seg noen som helst nytte eller glede av. I lovteksten heter det at . Om treet skal fjernes eller beskjæres, må vurderes av retten jf. Oppsummering av hvilke vurderinger som gjøres etter grannelovens §. Videre kreves at naboens trær (tre) påfører deg som nabo skade eller . Besvarelsen tar for seg hvordan problemer med trær løses etter nabolovens bestemmelser.

Det legges særlig vekt på § , både hvordan bestemmelsen tolkes i dag og hva slags fremtid regelen vil kunne få. Responsible for this website. University of Oslo Library. Det vil si at hvis treet er meter høyt, kan det ikke .

Den beste løsningen er ofte å snakke sammen ved nabogrensen over en kaffe. Blir man ikke enige, bør du kontakte en advokat. Slik er du sikker på å forstå regelverket rett.

I siste fall kan en konflikt ende i domstolen. De må være til særlig ulempe. Tvister om trær er vanlig i mange naboforhold. Artikkelen tar sikte på å beskrive bakgrunnen for at regelen om trær i naboloven § ble inntatt som en egen bestemmelse i naboloven , og å vise at de vurderinger som skal foretas etter naboloven § – slik den til slutt ble formulert – avviker fra det som følger av den alminnelige . Få ting kan så lett skape konflikt i naboforhold som trær – de skygger for solen, grener vokser inn over en annens eiendom osv… Når har en nabo rett til å kreve at trær fjernes eller beskjæres?

Etter naboloven § må en ikke på egen eiendom ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda, med mindre dette er viktig for eieren ut fra forholdene. For eksempel for å redusere støy, hindre innsyn osv.

Categories: Uncategorized