UncategorizedLovdata straffeloven

Lovdata straffeloven

Loven sondrer mellom forbrytelser, som er omtalt i straffelovens annen del og forseelser, som er omtalt i straffelovens tredje del. Første del inneholder bl. Selve lovspeilet til straffeloven finner du ved å klikke på Rettskilder i toppmenyen og deretter på Alfabetisk register under overskriften Lovspeil.

Du kommer til en alfabetisk liste over lover med tilhørende lovspeil. To lovverk i norsk jus beskriver handlinger i relasjon til narkotika som er belagt med straff: straffeloven og legemiddelloven.

Skillet mellom narkotikaforbrytelse og grov narkotikaforbrytelse i straffeloven går ved gram for heroin, gram for amfetamin , og ved én kilo for. Bestemmelsen er en innskrenking av ytringsfriheten som har som mål å beskytte minoriteter. Paragrafen ble sist endret ved lov av 21.

Hensikten med mafiaparagrafen var å gi organiserte grupper av kriminelle strengere straff, gjennom å gi et straffetillegg på inntil fem års fengsel til den . Den som utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer, kan nå straffes med inntil seks års fengsel. Det gjelder også for helsepersonell. Samtykke fritar ikke for straff.

Rekonstruksjon av tidligere kjønnslemlestelse straffes på samme måte. Någjeldende straffelov er av 20. En Handling ansees forøvet offentlig, naar den er forøvet ved Udgivelse af trykt Skrift eller i Overvær af et større Antal Personer eller under saadanne Omstændigheder, at den let kunde iagttages fra et offentligt Sted og er iagttaget af nogen der eller i Nærheden værende.

Generelt: Bruken av innrykk eller ikke etter endringsdirektiv virker konsekvent, men gir et litt rotete inntrykk. Straffeloven bygger på . Det ser ut til at bare hvor endringsdirektivet sier ledd er første linje etterpå . Medvirkning er også straffbart. Det følger av straffeloven § 2og 2at det er ulovlig å tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra stoff som. HJEMRESSURSERTJENESTERHJELPLENKER. DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet).

ENG, The General civil penal code. Norwegian Ministry of Justice PDF . I straffeloven finnes det flere bestemmelser som retter seg mot datakriminalitet. Datakriminalitet kan deles.

Reglene om besøksforbud finner du i straffeprosessloven kap 17a (lenke til lovdata.no). Besøksforbud kan ilegges dersom det er grunn til å tro at en person vil.

Brudd på et besøksforbud er straffbart, se straffeloven § 1(lenke til lovdata.no). Siden ble sist oppdatert: 13. Har noen kommet med trusler mot deg i en nettdebatt?

Under finner du noen paragrafer fra Norges lover, som beskytter deg mot netthets og -mobbing. Lov om straff ( straffeloven ), gjelder i dag. Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil Aar . Jeg sitter her med en oppgave, og trenger å søke etter en underlov av straffeloven , men jeg klarer ikke å finne den på lovdata sine sider. Vi er advokater for folk flest, i tillegg til små og mellomstore virksomheter. Vi har lang erfaring på områder som kontraktsrett, fast eiendom og arbeids- og familierett.

Domstolenes utmåling av straff , rapport av. Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer.

De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det . I saker om voldsoffererstatning skal strafferettslig foreldelse, etter nyere praksis, vurderes ut i fra de strafferammer og foreldelsesregler som forelå på hendelsestidspunktet. Historiske versjoner av straffeloven , gjeldende fra 1.

Categories: Uncategorized