UncategorizedLovdata arbeidsmiljøloven

Lovdata arbeidsmiljøloven

Lenker til kapitler i arbeidsmiljøloven. I arbeidsmiljøloven er det gitt regler om en rekke temaer. Her er lenker til lovens kapitler hos Lovdata : Kapittel 1. Innledende bestemmelser.

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Bestemmelser i tariffavtale om lavere aldersgrenser enn år for opphør av arbeidsforhold kan beholdes inntil tariffavtalen utløper, jf. Stortingets første og andre gangs behandling hhv.

Disse har imidlertid andre særlover som sier mye av det samme som arbeidsmiljøloven. Endringer i følgende lover: Lov 31. Varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid. Før arbeid som nevnt i denne paragraf iverksettes skal arbeidsgiver, .

Det stilles krav til virksomhetene: De skal ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og en del virksomheter, der det er nødvendig, skal ha bedriftshelsetjeneste. De har ikke noe med å tolke lovene eller svare deg på rettslige spørsmål. Lovdata er bare en internettjeneste (og databasetjeneste) med konsolidert lovsamling, rettsavgjørelser osv.

Ta kontakt med verneombudet på jobben? Når du klikker her, kommer du direkte til arbeidsmiljøloven §15-7. Klikk på varslingsikonet rett over paragrafen – til høyre i skjermbildet og angi varslingskriterier mv.

Sette opp varslinger på et rettsområde. I Lovdata Pro kan du bli varslet om endringer i lover innenfor et gitt rettsområde og om nye . Ingen på UiO, verken ansatte eller studenter, skal oppleve å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering. UiO har utarbeidet varslingsrutiner hvor denne typen saker kan meldes. I tillegg til endringer i henvisninger til de nye lovene, er seksuell orientering kommet inn i arbeidsmiljøloven som et område for vern mot diskriminering, jf. For en fullstendig oversikt over endringene se lenker nedenfor til endringsforskriftene hos Lovdata : . Den omhandler altså rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhol altså forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Reglene om oppsigelse står i arbeidsmiljøloven. De viktigste bestemmelsene om oppsigelse står i arbeidsmiljølovens kapitel 15. Her finner du følgende regler: § 15-Drøftelse før . For at bedriften skal oppnå gode resultater er det viktig at de ansatte har det bra på jobben.

De ansatte er i mange tilfeller bedriftens viktigste ressurs.

Produktiviteten i bedriften er derfor ofte direkte knyttet til arbeidsmiljøet i bedriften. I tillegg til at det kan være i bedriftens egneinteresse å sørge for et godt arbeidsmiljø, står .

Categories: Uncategorized