UncategorizedLov om universell utforming

Lov om universell utforming

Universell utforming trekkes inn i stadig flere lover og forskrifter. Nedenfor er det omtalt en del lover og forskrifter som stiller krav til samfunnsmessig likestilling og universell utforming. To av de viktigste, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven, omtales nærmere under egne menypunkter. Brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes som diskriminering.

Det regnes ikke som diskriminering etter fjerde ledd dersom virksomheten oppfyller nærmere bestemmelser i lov eller forskrift om innholdet i plikten til universell utforming. Kongen kan gi forskrift om innholdet i plikten .

Første tilsyn med ei norsk nettside gjennomført. For første gong har Difi gjennomført tilsyn med ei nettside for å kontrollere om den følgjer lovkrava til universell utforming. Det første tilsynet gjorde vi med nettsida til Lørenskog kommune. Tilsynsrapporten er no tilgjengeleg på tilsynet sine nettsider. Lovens formål er å fremme likestilling og likever sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Fastsatt med hjemmel i lov 20. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme. Byggteknisk forskrift, .

Sentrale lover og forskrifter knyttet til universell utforming er listet opp her. Alle paragrafer peker tilbake på lovens formålsparagraf, altså likestilling, likever like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle. Arbeid med universell utforming og individuell tilrettelegging må holdes . Denne anvisningen gir en innføring i begrepet universell utforming. Den belyser strategi, prinsipper og begrepsinnhold og går inn på bakgrunn, ideologi og hensikten med begrepet. Anvisningen refererer også i korte trekk innholdet i lov – og forskriftsverket på området.

Ved offentlege anskaffingar er det plikt til å ta omsyn til universell utforming for ytingar som skal brukast av personar, anten ålmenta eller tilsette hos oppdragsgivar, med mindre det er særlege grunnar til unntak. Viss plikta er regulert i lov eller forskrift, skal det visast til denne. Dette kan gjerast gjennom.

Myndighetene har også vedtatt et nytt regelverk for universell utforming innenfor IKT og som får virkning fra 1. Denne standarden viser prosessen med brukermedvirkning kan foregå for å oppnå universell utforming. Rett til tilrettelegging. Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelig funksjon.

Loven sikrer at alle nye nettsider . I sistnevnte tilfelle handler det om krav til universelt utformede IKT-løsninger. Den overordnete loven som tar opp universell utforming er lov av 16. Krav til universell utforming av bygninger finnes i dag blant annet .

Ny lov skal sikre et nett for alle. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven stiller krav om universell utforming til offentlige og private virksomheter. De fleste av oss tar tilgang til informasjon via nettet som en selvfølge, men fremdeles holdes mange utenfor.

Derfor skal forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, som trådde i kraft 1. Hva gjelder for høyere . Revidert lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt den 30. Lov offentlige anskaffelser. I lovens § Livssykluskostnader, universell utforming og miljø heter det at: ”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den . Formålet med lova er å fremje likestilling og likever sikre like . Forskrifta presiserer kva krav som vert stilt til IKT.

Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven).

Categories: Uncategorized