UncategorizedKrav til rømningsvindu

Krav til rømningsvindu

Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må falle innenfor kravene i TEK 10. Teknisk forskrift krever sikkerhet ved brann. Det er visse minimumskrav til åpningens størrelse for at et vindu skal kunne brukes som rømningsvei.

Et byggverk må utføres slik at de mennesker som oppholder seg i eller på byggverket under brann kan rømme eller bli reddet til sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader. Den tiden det tar å rømme en bygning vil være avhengig av menneskelige, bygningsmessige og branntekniske forhold.

Denne anvisningen gjennomgår tilrettelegging for rømning via vinduer. Den beskriver også når man må sørge for tiltak som reduserer risiko ved vindusrømning, og gir eksempler. Samtidig må disse tilsammen være minium 150cm. Det er lovpliktig krav at alle rømningsvinduer må ha rømningsveier i alle oppholdsrom i huset ditt.

Du kan her lese om kravene til rømningsvei. Det er ditt ansvar at boligen har gode rømningsveier og evakueringsmuligheter. Alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri.

Kjellervinduet må ha minst fri bredde på meter og fri høyde på meter.

Det er krav til at summen av bredde og høyde skal være. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg. Her er ulike alternative rømningsveier og hvilke krav som gjelder til disse.

Bredden skal være minst 50cm , og høyden minst 60cm. Vindu til soverom under bakkenivå. Eg vil lage soverom i kjeller under bakkenivå, og lurer på hvilke krav det er til vindus åpning. Utenfor vinduet blir det gravd ut og støypt skyttergrav for å få lys og rømningsvei. Hvilke mål må det da være på denne skyttergrava for at åpningen skal bli godkjent . Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning, og vinduer som skal kunne brukes som rømningsvei må oppfylle kravene som Byggteknisk Forskrift (TEK 10) stiller.

Her kan du lese mer om kravene til et rømningsvindu. Ofte er det slik at et rømningsvindu er alternativ nr to. Til rømningsvinduet stilles følgende krav. Det skal ikke være høyere enn meter opp til nedre vinduskarm.

Er det høyere skal det tilrettelegges for rømning. Krav gitt i plan, lov og forskrift er uløselig knyttet til søknadsplikten gjennom plan- og.

TEK1 men kunne lempes av kommunen i den konkrete sak dersom vilkårene i pbl § 31-fjerde. Eurostigen er videreutviklet for å tilfredsstille kravene i TEK10. For rømning fra takvindu har Norasonde i samarbeid med VELUX Norge AS utviklet: Utfellbar RVS (Ryggvernstiger med gesims) som går fra bakkenivå, langs vegg og rundt takutstikk og opp på tak. Så slik jeg tolker det, som jeg alltid har, skal han ha ett vindu på det soverommet som dekker kravet.

Lysgrava slipper dagslyset ned i kjelleren, gir mulighet for vinduslufting, og med rømningsvindu kan den tjene som rømningsvei. Lysgraver foran kjellervinduer har oppdaterte råd om fuktsikring, krav til rømningsvei og rømningsvindu. Lysgrav er et åpent felt mellom grunnmuren og terrenget, og dette åpne feltet gir mulighet for å ha vindusflater under terrengnivå. Anvisningen viser oppbygning av lyskasser i . Som oftest er det snakk om at det kun er deler av vinduet som ligger under terrengnivå. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde.

Krav til romhøyde reduseres fra meter til meter. Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til rømningsvindu. Ingen krav til tilfredstillende utsyn. Ikke minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass.

Det gjelder kun et generelt krav . Det er derimot krav til vindu (og dagslys) på soverom (tror kravet er av gulvareal i vindusareal -ta det med en klype salt), men det er altså ikke krav til at de må kunne brukes som rømningsvei. Er det kjeller uten utgang til det fri, så er det også nok at det finnes et vindu i kjelleren som kan brukes som .

Categories: Uncategorized