UncategorizedKrav til lufttetthet tek10

Krav til lufttetthet tek10

For boliger er det en stor skjerping av kravet som gjaldt i byggteknisk forskrift ( TEK) før 1. Her kan du lære mer om luftlekkasjer og lufttetthet. Flere av de andre energitiltakene er strengere enn i dagens forskrift – blant annet omfatter det U-verdi for gulv og vinduer, virkningsgrad for . I praksis betyr de nye kravene til energirammer bedre vinduer (U-verdi 8), bedre tetthet ( lekkasjetall 6), bedre isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede krav til. Forskriftsramme: Kontroll av fuktsikring og lufttetthet i boliger.

Produksjon av våtromsmoduler er underlagt produksjonskontroll og krav om sertifisering etter TEKkapittel 3. Overgangsperiode på ett år. For byggesøknader som sendes til kommunen fram til 1. Det betyr at du fram til denne datoen kan velge om du vil bruke regelsettet som følger nye krav , eller om du vil prosjektere etter de gamle energikravene. Lufttetthet – krav og dokumentasjon.

God lufttetthet i golv, yttervegger og tak er helt sentralt for å nå høye krav til energieffektivitet. Utviklingen stopper ikke der: Myndighetene har varslet at nye, skjerpede energikrav vil komme hvert 5. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret.

I tillegg er det nå ikke tillatt med varmeinstallasjon for fossilt brensel. Fornybart biobrensel, som for . Finn anbefalte konstruksjoner for fritidsboliger. Takstoler med kaldt loft, gulv på grunn, torvtak, yttervegg, sperretak og bjelkelag med stubbeloft.

I denne artikkelen om lufttetthet finner du info om lufttetthet opp mot TEK og konsekvenser. Anvisningen gjelder nye bygninger. Deler av anvisningen er også relevant for eksisterende bygninger. Utførelse av luftlekkasjemåling er omtalt i Byggdetaljer 474. Framgangsmåte ved luftlekkasjemåling av bygninger.

Omfordeling energitiltak (§14- (3), varmetapstall). Varmetapstall yttervegger. Kravene gjelder ved trykkforskjell på Pa (n50) mellom ute og inne. I Byggeforskriften stilles det krav om at våre bygninger skal ha god lufttetthet.

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak. Fuktsikring: Våtrom og lufttetthet. Plan – og bygningsloven.

Obligatorisk kontroll i klasse og 3: Geoteknikk, brannsikkerhet,. I TEK har man fjernet tallkravet til U-verdi for laftede småhus og fritidsboliger og erstattet det med et dimensjonskrav. Den viktigste årsaken til at det stilles strenge krav til lufttetthet er reduksjon av varmetap og følgelig lavere energibruk. Se video fra foredrag om plan- bygningslovens oppbygning og om ansvarssystemet – om roller og krav til ansvarlig foretak.

I TEK har man endret tallkravet til U- verdi for laftede små- hus og fritidsboliger og satt inn et dimensjonskrav i steden. Minstekrav lufttetthet lufvekslinger pr. Krav til lekkasjetall i TEK10. Automatisk utvendig solskjermingsutstyr eller andre tiltak for å oppfylle krav til termisk komfort uten bruk av lokalkjøling.

Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg , SFP-faktor (specific fan power): . For å sikre akseptabel minstestandard i nybygg, er det innført minstekrav ved omfordeling. For å oppnå boliger med lavt energibehov og godt inneklima, stiller energitiltaksmodellen flg.

Categories: Uncategorized