UncategorizedKonsesjonsområde fjernvarme bergen

Konsesjonsområde fjernvarme bergen

Vi fortsetter å bygge ut fjernvarmenettet i Bergen og planlegger for videre vekst. Vi kan tilby ulike former for kjøling til våre fjernvarmekunder. Bystyret vedtar følgende tillegg i vedtekt 11. Bergen kommune, Hordaland: Bestemmelsen om tilknytningsplikt for fjernvarme utvides til området i Åsane som omfattes av konsesjon i kart i vedlegg B Nærvarme . Innenfor konsesjonsområdet har Bergen kommune vedtatt at det skal være tilknytningsplikt til fjernvarmenettet for nybygg og bygg som rehabiliteres.

Dette styrker markedsposisjonen til Bkk Varme.

Det kan bare gis konsesjon til et fjernvarmeanlegg i ett område, men det er fullt mulig for andre utbyggere å etablere fjernvarmeanlegg under konsesjonspliktig grense innenfor et konsesjonsområde. Kommunen kan da bare gi tilknytningsplikt til det konsesjonsbehandlede fjernvarmeanlegget. Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 22.

Konsesjonssøknad for fjernvarme i Loddefjord. Det søkes om konsesjon for et område i Loddefjord bydel i Bergen Kommune, mellom Loddefjordveien, Vadmyrveien og Hetlevikåsen. Grunnlastkilden vil være . V-nettet er bygd opp med tosidig forsyning med mulighet for omkobling. Den ser på mulighetene for råstoff, marked for varme og mulighetene for å benytte miljø- og klimavennlig biovarme på fjernvarmenettet i Bergen.

Rapporten skal bidra til å vise.

I henhold til plan- og bygningsloven skal bygg som oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme der tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan, knyttes til fjernvarmeanlegget. Det er altså en forutsetning for krav om tilknytning både at det foreligger en fjernvarmekonsesjon og at tilknytning er . BKK Varme AS har søkt Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon etter energiloven for utvidet område for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Bergen kommune. NVE har sendt søknaden på høring til Bergen kommune. Den omsøkte utvidelse av konsesjonsområdet omfatter Bergen sentrum og Laksevåg. Det søkes om utvidet konsesjon for et område som grenser mot eksisterende konsesjonsområde i sør.

Området omfattes av Bergen sentrum og deler av Laksevåg. Hovedenergikilden til fjernvarmenettet baseres på overskuddsvarme fra . NOVAP og VKE har etter henvendelse til Enova fått avklart at varmepumpeprosjekter innenfor konsesjonsområde for fjernvarme kan gis investeringsstøtte. Dette forutsetter at man har søkt og fått innvilget unntak fra tilknytningsplikt fra kommunen. Selskapets konsesjonsområde for utbygging av fjernvarmen strekker seg fra Aspøya i vest . For eksempel kan det stilles krav om vannbåren varme og det kan bli mulig å oppnå energimerke A for bygg innenfor fjernvarmeområder med tilknytningsplikt. I slike tilfeller er det en forutsetning med en god konsesjonsprosess som sikrer at . Det er innarbeidet en hensynssone som viser gjeldende konsesjonsområde for fjernvarme med tilknytningsplikt.

Det er knyttet bestemmelser til hensyns- sonen. Da kommunen mottok Ferds søkna mottok man også innsigelser fra Hafslund Fjernvarme til søknaden. Bilag 1: Alternative energiløsningeri konsesjonsområdet for fjernvarme : Hva er mest miljøvennlig, rapport fra.

Categories: Uncategorized