UncategorizedKompetanseutvikling plan mal

Kompetanseutvikling plan mal

Beskrivelse av den kompetansen som må tilføres virksomheten. Det vil si den kompetansen som virksomheten har behov for, men ikke har i dag. Dette kan være kompetanse som enkelte medarbeidere har, men som flere burde ha.

Målene for kompetanseutvikling må utformes i forhold til . MAL FOR PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I ET VIRKSOMHETSOMRÅDE.

Det forutsettes at planen rulleres årlig. Avsnitt Verdal kommune visjon, mål m. Den overordnede kompetanseplanen inngår da i kommunens øvrige planarbeid , og har en tydelig forankring i budsjettarbeid og økonomiplan. Kompetanseutvikling Riktig og god kompetanse.

Utkast til plan utarbeidd av. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet for tannhelsesektoren. Planforslag behandla av.

Søknadsskjema om økonomisk støtte til utdanning (kompetansestipend). Mal for kompetanseplan distriktsnivå . Dagens arbeidstakere, ikke minst de unge, er opptatt av personlig utvikling og kompetanseheving i jobben. Dette stiller krav til planmessig og målbevisst planlegging av kompetanseutvikling.

Nome kommunes plan for . Rapportene skal være basert på skoleeieres rapporteringer etter en felles mal. Direktoratet utarbeider malen i samarbeid med relevante aktører. Formålet med planen er å bidra til kompetanseutvikling blant prester i Oslo bispedømme, . Ambisjonane er å lage ein felles overordna strategisk kompetanseplan som syner korleis.

Suldal kommune ønskjer å arbeida med kompetanseutvikling for å nå måla sine. Ein felles overordna strategi dannar grunnlaget for einingane si kompetansebygging og utvikling. BiBliotek rammer og prioriteringer.

En slik plan må tilpasses størrelsen på virksomheten og kan eventuelt være del av en bibliotekplan. Arbeidet med slike planer bør integreres i bibliotekeierens. Da ble kompetanseutvikling fremhevet som en viktig styrke.

På bakgrunn av det ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en kompetanseplan for.

Forut for en slik plan må det foreligge en kartlegging og analyse av hvilke kompetansebehov som finnes i virksomheten. Den kan være ganske enkel og konkret, herunder noen eksempler: − for administrasjonen: arkivkurs, opplæring i forvaltningslovens og offentleglovas bestemmelser om taushetsplikt og rutiner for. Formålet med dette møtet er å . Kommunal målsetting for kompetanseutvikling s. Arbeidsgruppen som har laget planen har bestått av styrer i Imekollen barnehage –. Den strategiske planen for kompetanseutvikling er opplæringsavdelinga sitt styringsdokument for arbeidet med kompetanseutviklinga i vidaregåande opplæring i åra som kjem.

Strategisk plan blir utarbeidd for ein periode på fire år. Eg har gjort visse justeringar, m.

Categories: Uncategorized