UncategorizedKompetanseplan mal

Kompetanseplan mal

Verktøy – strategisk kompetanseplanlegging. Framtidens kompetansebehov: Analyse av kapasitet og kvalitet. Strategisk kompetanseplan. Resultat og sammendrag av SWOT-analyse.

Vår totale kompetansebeholdning.

Til grunn for kompetanseplan en må det ligge ein kompetanseanalyse som klargjer kva kompetanse . Ambisjonane er å lage ein felles overordna strategisk kompetanseplan som syner korleis. Suldal kommune ønskjer å arbeida med kompetanseutvikling for å nå måla sine. Ein felles overordna strategi dannar grunnlaget for einingane si kompetansebygging og utvikling. Planen er forankra i kommuneplanen med mål og . IKS (Lier, Røyken og Hurum) og Glitrevannverket IKS.

Beskrivelse av hva virksomheten har som hovedbeskjeftigelse, hva som er virksomhetens visjon samt langsiktige mål.

Det må eksistere klare mål som en kan planlegge og styre ut fra. Hvis planen bare gjelder for en del av virksomheten, f. Tove: års erfaring fra barnehage, derav år som assistent og år som avdelingsleder. Thomas: års erfaring som barnehageassistent, år som web-utvikler, år med. Veksten og etterspørselen etter kommunale helse- og omsorgstjenester vil øke betydelig de nærmeste årene. Dagens situasjon med statlig styrte brukerreformer med økt fokus på enkeltindividets rettigheter og samhandlingsreformen medfører behov for flere og nye typer.

Den legger dermed føringer for hele kompetansearbeidet i kommunen. Sammendraget skal i korte trekk fortelle hva planen går ut på, slik at en person som . Vedlegg D: Mandat for prosjekt strategisk kompetanseplan. Forvaltningsetaten i Bergen kommune er organisert i en sentral stab og forvaltningssoner. Sone nord som består av o bydelene Arna, Bergenhus og Åsane. Sone sør som består av o bydelene Fana, Ytrebygda og Årstad.

Kompetanseplanens forankring og ambisjonar. Sone vest som består av o bydelene Fyllingsdalen, Laksevåg. Sats på analyse og forvantning av kompetanse framfor kartlegging av beholdning.

Sats på kompetansemobilisering før noe annet, det vil si systematisk tilrettelegging for at medarbeiderne får brukt sin kompetanse best mulig.

Les mer om kompetanseplanlegging her. Mal for strategisk kompetanseplan fra . Her listes opp og beskrives kort de grunnlagsdokumentene som gir føringer rettet mot tjenesteområdet, f. Gjengi tekst kun på de mest sentrale føringene, bruk heller linker til de aktuelle lovene og forskriftene. Kommuneplanens samfunnsdel sine målsettinger og beskrivelser for tjenesten gir en langsiktig forankring for arbeidet med kompetanseplanen.

Her finner man de politiske mål som er satt for Hemne kommune innenfor tjenesteområdet over en års periode. Dette angir retning for aktiviteten og vil . Kommunal målsetting for kompetanseutvikling s.

Categories: Uncategorized