UncategorizedKnust asfalt miljøstyrelsen

Knust asfalt miljøstyrelsen

Hvis den knuste asfalt er blevet udlagt ulovligt, kan kommunen kræve, at asfalten bliver fjernet igen. Jordkvalitetskriterierne angiver, for en række stoffer, herunder PAH-er og kulbrinter, om jorden . Miljøstyrelsen cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til . De har lige købt knust asfalt , læs derfor venligst nedenstående: Brug af knust asfalt på private veje. Ubundne anvendelser: Ubunden anvendelse af knust asfalt som dæklag eller uden overliggende tæt dæklag (scenarierne og i afsnit 4) medfører en.

Genanvendelse af knust asfalt.

Knust asfalt kan ikke altid genanvendes uden tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Link til Miljøbeskyttelsesloven §19. Vær opmærksom på, at knust asfalt ikke længere må udlægges på stier, i parker, på marker og lignende jævnfør vejledende skrivelse af . I andre tilfælde skal der søges tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Vejledende udtalelse – anvendelse af rent asfalt uden godkendelse. I forlængelse af regionens brev af 8. Endvidere er der fastsat vilkår, om at der ikke må tilføres mere knust asfalt til arealet, foruden at der er indhentet en ny tilladelse hos Kommunen. Anvendelsen af knust asfalt til belægning på oplagsplads til entreprenørvirksomhed vurderes ikke at være følsom arealanvendelse, idet der her tænkes på jord ved institutioner for børn, boliger og køkkenhaver.

Forekomst af potentielt miljøskadelige stoffer i knust asfalt.

Grænseværdier for anvendelse af knust asfalt på ubunden form. Prøver af knust asfalt blev udtaget på seks . Retningslinjer for anvendelse. Samtidig er de administrative regler . Asfalt Asfalt knuses og anvendes til genanvendelse i bygge – og anlægsopgaver, jf. Udvaskningstestene er udført på helt nedknust genbrugsasfalt. Denne instruks beskriver retningslinjerne for kortlægning af knust asfalt.

Indtil en ny bekendtgørelse træder i kraft anbefaler Asfaltindustrien, . Herefter er der foretaget modelberegninger af påvirkningen af grundvandet. Disse resultater viser, at knust asfalt indeholder en række problematiske stoffer, . Opbrudt asfalt kan i mange tilfælde uden tilladelse anvendes til bundsikring og befæstelse af veje, cykelstier, pladser og lignende. Det knuste asfalt er derfor udlagt ulovligt og skal fjernes. DN anmeldte dette forhold til Odder Kommune 24.

Trods gentagne rykkere har DN endnu ikke modtaget noget svar fra Odder Kommun, skriver foreningens . Da der er forskellig lokal praksis mht. Hvilke fordele har det . Brugen af knust asfalt til bundarbejder kan også løse et miljøproblem, fordi de tusinder af tons gammel asfalt ellers skulle have været deponeret på kontrollerede lossepladser. Forsøg har vist at udvaskningen af fenol og PAH er ubetydelig, og.

Categories: Uncategorized