UncategorizedKnust asfalt forurening

Knust asfalt forurening

Knust asfalt kan indeholde stoffer, som kan være skadelige for mennesker og miljø. Læs mere på denne side, hvis du overvejer at udlægge knust asfalt. Brug af knust asfalt på private veje.

Der er to forhol som gør sig gældende, når der benyttes knust asfalt : 1. Asfaltindustrien anbefaler, at alle, der anvender knust asfalt til udlægning som ubundne bærelag, efterlever følgende:. Hvis du vil bruge knust asfalt , skal du være opmærksom på risikoen for støvgener og jordforurening.

Genanvendelse af knust asfalt uden tilladelse. Asfalt indeholder olieprodukter og tjærestoffer. Miljøstyrelsen betragter projektet som en.

Nedknust asfalt må ikke anvendes på steder med følsom anvendelse, som f. Her kan du læse om, hvor og hvornår du kan anvende knust asfalt. Ubundne bærelag af knust asfalt. Almindelig arbejdsbeskrivelse.

Materialerne skal læsses, transporteres og aflæsses på en sådan måde, at forurening og skadelig afblanding undgås.

Udlægning af knust asfalt som bærelæg i vejanlæg som erstatning for stabilgrus under tæt asfaltslidlag er tilladt. Tilladelsen kan gives, hvis projektet ikke medfører en jordforurening eller risiko for spredning af knust asfalt til andre områder. Såfemt Kommunen giver tilladelse til . Jeg skal jo snart i gang med at ordne ekstra fold. Der hvor folden skal være har der blevet smidt knust asfalt ovenpå jorden da der på et tidspunkt. Til brug som dokumentation for, at eventuel forurening fra brugen af knust asfalt er fjernet fra ejendommen, skal der udtages et relevant antal jordprøver.

Udtagning af jordprøver skal ske af et firma med viden om jordforurening og analysering skal ske . Retningslinjer for anvendelse. Samtidig er de administrative regler . Der må ikke tilføres mere knust asfalt til arealet. Hvis belægningen med knust asfalt , eller dele heraf på et tidspunkt fjernes, skal det bortskaffes efter Brønderslev Kommunes anvisninger. Iordforureningsloven sker efter en konkret vurdering af, om der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skade- lig virkning på mennesker og miljø. Opbrudt asfalt kan i mange tilfælde uden tilladelse anvendes til bundsikring og befæstelse af veje, cykelstier, pladser og lignende.

Regionen skal dog præcisere, at en evt. Forurening af Jord i Holbæk Kommune. Mange steder er jorden forurenet som følge af de aktiviteter, som har været på eller i nærheden af grunden.

Skal du bortskaffe jord eller.

Resultater af analyser af knust asfalt viser, at indholdet af kulbrinter og PAH – herunder specielt benz(a)pyren og dibenz(a,h)anthracen – i knust asfalt kan overskride. Asfaltgranulatet bør lagres på en slik måte at fuktinnholdet i granulatet er lavest mulig. Undgå forurening og skadelige virkninger fra jordforurening på grundvan menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Jordforurening kan være forårsaget af. En anden kilde til jordforurening kan være olietanke som er læk eller spild ved påfyldning af dem.

Ansøgning om tilladelse til genanvendelse af knust asfalt. Pas på med brugen af knust asfalt ! Afgørelsen er truffet efter § i miljøbeskyttelsesloven. Vi kortlægger også grunde for at fastholde en viden om, hvor der er forurenet.

Kortlægningerne er derfor med til at holde styr på forureningerne , så der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder kan tages højde for dem. Hvordan bliver en grund kortlagt? Vi bruger arkiver og historiske oplysninger til at indhente viden om, .

Categories: Uncategorized