UncategorizedHvem er tiltakshaver

Hvem er tiltakshaver

Byggherre, betegnelse på den som utfører et bygge- eller anleggsarbeid. I dag brukes vanligvis uttrykket tiltakshaver. Byggherren ( tiltakshaveren ) kan være en enkeltperson, for eksempel grunneieren eller en som bygger etter avtale med grunneieren. Det kan også være et foretak, en organisasjon e. Kommunen kan i alle saker etter plan- og bygningsloven rette pålegg mot tiltakshaver.

Veiledning til første ledd.

Spørsmål Jeg lurer på betydningen av ordet tiltakshaver. Tiltakshaver er ansvarlig for innbetaling av byggesaksgebyr til kommunen. Kan noen hjelpe meg med det? Av dette følger at tiltakshaver kan påføres ansvar i de tilfeller hjemmelshaver og tiltakshaver er forskjellige rettssubjekter.

Skjemaene er inndelt i flere rubrikker, og ansvarlig søker skal i disse gi opplysninger om det ønskes en ett-trinns eller fler-trinns saksbehandling, om hvem som. For å føre kontroll med bygging kan byggherren engasjere en byggeleder. Mens byggherre brukes som betegnelse i privatrettslige kontraktsforhol blir ordet tiltakshaver brukt i det offentligrettslige forholdet . Når det er tatt beslutning om gjennomføring av et tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven må tiltakshaver engasjere et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Tiltak som omfattes av § 20- skal forestås av ansvarlige foretak for søkna prosjektering, utførelse og kontroll. Kommunen og tiltakshaver eller ansvarlig søker skal på forhånd være gjensidig orientert om hvem som skal delta. Disse er tiltakshavers medhjelpere.

Foretak med ansvarsrett kaller jeg tiltakshavers ansvarlige medhjelpere eller bare ansvarlige medhjelpere. Forskriften kan i tillegg inneholde krav om at tiltakshaver skal la seg bistå av sakkyndige, eller at uavhengig kontroll skal benyttes der det er nødvendig i forhold til tiltakshavers fagkunnskap, hvem han benytter som hjelpere, og tiltakets kompleksitet. Dette kan for eksempel gjelde prosjektering og utførelse . Hvem som har bestemmelsesretten over virksomheten, hvem som betaler kostnadene ved den, og hvem som har umiddelbar interesse av den. Bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel er ikke til . Kontrollplanen skal i nødvendig grad vise viktige og kritiske områder, grunnlag og hvem som kontrollerer.

Uttrykket tiltakshaver som vi finner i plan- og bygningslovgivningen, går på byggherrens forhold til myndighetene. Betegnelsen ”byggherre” går. Hvis byggherren er et selskap, et offentlig organ, en forening eller annen institusjon, må det bestemmes hvem som skal utøve byggherrefunksjonen. Hvis det er vanskelig å avklare hvem som har ansvaret.

For eksempel eier borettslaget eller eierseksjonssameiet bygningsmassen, og i kontrakten mellom borettslaget eller eierseksjonssameiet og en entreprenør om utføring av arbeider på bygningsmassen, er borettslaget eller eierseksjonssameiet byggherren. Byggherren er også normalt tiltakshaver etter reglene i plan og . Ansvarlig for meldepliktige tiltak. Hvem kan få godkjenning som selvbygger.

Hvem som helst kan selv søke om å stå ansvarlig for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom.

Byggearbeidet må være av liten .

Categories: Uncategorized