UncategorizedHva koster en sykehjemsplass for kommunen

Hva koster en sykehjemsplass for kommunen

Hva er det meste man risikerer å måtte betale? Og da skal ikke kapitalutgiftene tas med i regnestykket. Driftskostnadene varierer fra kommune til kommune og fra type sykehjem. I det følgende er det meget kortfattet redegjort for hva det vil koste å bo på et kommunalt sykehjem.

Investeringskostnader kan ikke telle med ved fastsetting av betaling for sykehjemsplass.

Har du ektefelle eller annen hjemmeboende familie skal de sikres et rime. Hvor stor egenandelen er, varierer mye fra kommune til kommune. Kommunen betaler resten av det tjenesten koster. Personer som bor på sykehjem, betaler også en egenandel. En sykehjemsplass koster totalt ca.

Eldre person i rullestol Eldre . Hvor mye brukeren selv betaler, er avhengig av inntekt. En eldre person i Ålesund betaler kommunens makspris for å få bo på sjukehjem.

Men du må betale et vederlag for sykehjemsoppholdet til kommunen , og det er dette vederlaget som av mange beskrives som at kommunen spiser av økonomien din. Det er det maksimale av hva kommunen kan ta. Reglene om beregningen av dette . Betaling skjer etter regler fastsatt av Helse – og omsorgsdepartementet. Dersom kommunen ikke godkjenner ønsket om sykehjemsplass hos oss, så kan du kjøpe plassen helt privat.

I disse tilfellene trekker kommunen beboeren i pensjon på samme måte som om vedkommende fikk plass på et kommunalt sykehjem. Hva koster det å drive en sykehjemsplass i min hjemkommune? Norske kommuner kan kreve inn egenandel tilsvarende det det koster å drive en sykehjemsplass : selvkost. Forskjellene på hva de mest velstående risikerer å betale, varierer derfor svært mye kommuner imellom.

Alle med plass på sykehjem og aldershjem må betale en egenandel for opphold. Slik egenbetaling gjelder også hvis du er tildelt plass i en annen boform med pleie- og omsorgstjenester hele døgnet. Langtidsopphold i sykehjem skal fortrinnsvis være et tilbud til personer over år. Bergen kommune har noen langtidsplasser som er tilrettelagt for særskilte pasientgrupper. Disse plassene tildeles uavhengig av hvor du bor.

Mange eldre opplever at ektefellen de har levd sammen med gjennom et langt liv må flytte på sykehjem. Hva skjer da med økonomien til den som blir igjen hjemme?

Særlig hos eldre kvinner – som ofte har den laveste pensjonen – er dette en vanlig bekymring. Den enkelte kommune fatter vedtak om sykehjemsplass. Søknadsskjema omsorgstjenester. Alle lagrede og innsendte skjema vil du . Publisert: for år siden Sist oppdatert: for. Sykehjemsplassen kan koste flesk.

Mens Valle bo- og omsorgssenter i bydel. Taket for hva kommunen kan kreve inn, er det samme som kostprisen for plassen. Og kommunen gjør det den kan for å få . Betaling for korttidsopphol opphold på dagavdeling og langtidsopphold er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Alle betalingssatsene justeres i henhold til forskriftene. Hva betaler da en enkemann på år med nettoinntekt etter skatt på 275.

Korttidsopphold inntil døgn koster 1kroner pr. Wick er ikke så opptatt av hva plassen koster henne. Han er leder av levekårsstyret i Stavanger kommune.

Får du tildelt sykehjemsplass , skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Egenandelene skal ses i sammenheng med brukerens inntekter, slik at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar .

Categories: Uncategorized