UncategorizedHva er et avvik

Hva er et avvik

Det skjer jo ikke noe allikevel. Avtalte tiltak på HMS-området som ikke blir fulgt opp innen angitt frist behandles som avvik. Manglende brannsikkerhet, falske . Beskrivelse: Prosedyre for avvik beskriver hva og hvordan ulike typer avvik skal registerers, meldes og håndteres. Avvik skal meldes, følges opp og rapporteres i eget avvikssjema.

Definisjonen nedenfor sier noe om ulike typer avvik og når avvik skal meldes ved å fylle ut avviksskjema.

I avviksskjema finnes også øvrige . Avvik , en mye brukt betegnelse på atferd som fraviker hovedmønsteret i samfunnet. Det kan både være atferd som fraviker statistisk og normativt. Statistisk avvik betyr bare at noe er annerledes enn det som er vanligst. Et normativt avvik vil derimot være knyttet til en negativ eller positiv vurdering av dette . HMS- avvik kan beskrives som skader på personer, bygning, inventar eller utstyr samt forurensninger.

Nestenulykker, altså hendelser som under andre omstendigheter kunne ha ført til skade på person, materiell eller miljø, skal også registreres som avvik og dokumenteres. Sosial kommer fra latin socius, som betyr forbundsfelle ( samarbeidspartner), å avvike er å gjøre noe annet enn det som er ventet i en bestemt situasjon. Sosialt avvik vil si at noen bryter de allment aksepterte normene i et samfunn.

Et avvik er manglende samsvar mellom definerte krav og utført arbeid eller et produkt. I plan- og bygningslovens forstand oppstår et avvik når det avdekkes manglende samsvar mellom regelverkets krav og resultater av prosjekteringsarbeid eller utført byggearbei jf. I denne veiledningen er det . Prosedyren har som formål og tydeliggjøre hva som defineres som avvik og hva som går under varsling. Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva , og det finnes noen gråsoner her.

Det er i tillegg laget en egen prosedyre for avviksmelding og avvikshåndtering og egen prosedyre for varslingsrutine jfr Etiske . Vurdere alvorlighetsgraden i meldingen og iverksette tiltak enten midlertidige eller permanente. Rutiner for avvik er beskrevet i HMS-styringsdel kap. Hele HMS- styringsdel finner du her (DOC) (PDF) (ODT). Skjema som skal brukes i forbindelse med avviksmeldinger finner du her. Når et forhold ikke er i overensstemmelse med lover, forskrifter og interne . Introduksjon til avvikssystemet.

Avvik er uoverensstemmelse mellom hva lover, forskrifter, regler og rutiner foreskriver og de faktiske forhold. Anmerkninger er forhold som ikke omfattes av definisjonsn av avvik , men som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta HMS. Korrigerende tiltak er systematiske og styrte tiltak . Avvik er handlinger som strider mot rådende sosiale normer, dvs en atferd som bryter med det fellesskapet mener er sosialt akseptabelt. Dette fellesskapet kan være en gruppe, en organisasjon eller et samfunn.

Oversikten er ment som et hjelpemiddel og er ikke uttømmende.

Brudd på (etterlevelse) interne prosedyrer og retningslinjer. Meldingen skal være skriftlig, men Datatilsynet kan varsles først på telefon dersom det er viktig at Datatilsynet bli raskt kjent med avviket , for eksempel dersom avviket vil medføre at Datatilsynet mottar henvendelser via andre kanaler. En uautorisert utlevering av personopplysninger er når . Alle hendelser som under andre omstendigheter kunne ha ført til skade på person, materiell eller miljø skal altså registreres som avvik og dokumenteres. Skader på personer, bygning, inventar eller utstyr er åpenbare avvik, men også følgende regnes som HMS-avvik: Brudd på lover og . Hva er en uautorisert utlevering?

Dette eksempelet var ikke et veldig alvorlig et, men ett av mange både mer og mindre alvorlige hendelser som skjer der jeg jobber. Hva synes dere om det svaret? Håper noen kan komme med litt råd her. Virket ikke som ledelsen ble så happy for avviket , og føler ikke helt for å skrive flere i fremtiden.

Et prosjekt gjennomføres aldri helt som planlagt. I gjennomføringsfasen vil det oppstå avvik og endringer knyttet til det planlagte arbeidsomfanget. Både avvik og endringer må håndteres av prosjektleder i henhold til etablerte prosesser. Prosjekter som ikke klarer å håndtere avvik og endringer, eller innser .

Categories: Uncategorized