UncategorizedHusleieloven 102

Husleieloven 102

Den dagen leieforholdet opphører, skal leieren stille husrommet med tilbehør til utleierens disposisjon. Er ikke annet avtalt, regnes tilbakelevering for skjedd når utleieren har fått nøkler og ellers uhindret atkomst til husrommet. Forlater leieren husrommet på en slik måte at leieforholdet . Erstatning for forsinkelse og mangel. Vederlag for forbedringer.

Særregler for visse boligleieforhold.

Boliger for personer med spesielle boligbehov av varig karakter. Utleierens oppsigelse av tidsubestemt leieavtale § 9-Oppsigelsesfrist § 9-Formkrav til utleierens oppsigelse § 9-Tilsidesettelse av oppsigelse § 9-Utleierens hevingsrett § 9-Leierens død. Dersom slikt tilbehør mangler i husrommet ved tilbakeleveringen, som utleieren hadde plassert der til leierens disposisjon ved leietidens begynnelse, foreligger det. Wyller, Norsk lovkommentar, note 7til husleieloven § 10-. Når leieforholdet opphører, enten det er ved utløpet avkontrakten, ved oppsigelse , heving eller annet, skal leieren stille husrommet og eventuelt tilbehør til utleierens disposisjon, jf.

Husrommet skal være ryddet og rengjort og ellers i samme stand som ved overtakelse, med unntak av alminnelig slit og . Artikkelen omhandler husleielovens regler om krav til husrommet ved leieforholdets start, under leieforholdet og ved leieforholdets opphør. De vedlikeholdsplikter leietaker har hatt i leieperioden skal være forsvarlig utført, men utleier kan aldri kreve at husrommet er i bedre stand enn .

Hva betyr verditap her? Joda, men hvis du ska referer til paragrafer i husleieloven så ta gjerne med hele avsnittet: § 10-2. Det følger imidlertid av husleieloven § 1-(2) at loven er deklaratorisk ved leie av lokale, med unntak av §§ 1-til 1- 4- 4- 4- 9- 9- 9-1 12-og 12-og kapittel.

Tilbakeleveringsbestemmelsen er plassert i § 10-, og kan således fravikes i avtale. Her er husleieloven – oppdatert utgave. Lovgiver har derfor ønsket å beskytte leiere av bolig, og husleieloven gir som nevnt.

Ved tidsbestemte avtaler skal lokalene tilbakeleveres av leietaker innen utløpt av leieforholdets siste. Husleieloven § 10-og meglerstandarden punkt jf. Leieobjektet og vilkår for å leie. Kontrakt om leie av studentbolig gjelder leie av bolig til person som har et spesielt behov for midlertidig bolig mens man studerer, jf.

Leie av studentbolig gir Leietaker færre rettigheter overfor Utleier enn ved leie av annen bolig, og derfor er leieobjektet angitt som. Det følger av husleieloven at utleier kan kreve erstatning hvis husrommet er i dårligere stand enn hva som er avtalt, eller det har skjedd forringelse utover det som skyldes alminnelig slit og elde jf. I saken kom husleietvistutvalget frem til forholdene overskred det som fulgte av alminnelig slit og elde. I husleielovens § 10-fremgår det at leieobjektet, om ikke annet er avtalt, skal leveres tilbake til utleier i ryddet og rengjort stand og i samme stand som ved overtakelsen. Innholdet i bestemmelsen er egentlig en selvfølge som følger direkte av leieobjektets tilstand ved oppstart av leieforholdet, og leierens . Angående § 10-: Denne paragrafen har bestemmelser om tilbakelevering av boligen når leieforholdet tar slutt.

Hvis ikke det er avtalt noe annet, skal boligen med tilbehør være ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen bortsett fra den forringelsen som skyldes alminnelig slit og elde og de manglene som . Leieforholdet gjelder leie av bolig som etter vedtak av organ for stat, fylkeskommune eller kommune skal brukes av elever og studenter.

Avtalen gir færre rettigheter enn andre husleieforhol jfr husleielovens § 11-2. Denne avtalen gir rett til bolig hos Studentsamskipnaden på Vestlandet – heretter benevnt som Utleier. Om flyttedag etter spesiell avtale ikke faller sammen med betalingsterminene, tillegges leie for de mellomliggende dager. Er boligen i dårligere stand enn avtalt eller fastsatt i husleieloven § 10-, kan utleier kreve dekket nød-. Dette følger av husleielovens paragraf 10-2.

Det eneste unntaket er dersom tilbakeføringen vil medføre urimelige kostnader for leier, men da kan utleier kreve erstattet den verdireduksjon endringene har medført, hvis det gjelder endringer leieren ikke hadde rett til å utføre, som det står i paragrafen.

Categories: Uncategorized