UncategorizedHekk mot vei

Hekk mot vei

Siktrekanten skal være fire meter fra veien og innover avkjørselen. Klipp hekk og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot.

Snakket med en nabo i dag som mente at hekken burde være så lav at folk kunne se inn i hagen. Han sa at folk som går forbi må jo se at det bor folk her. Men er det egentlig nødvendig? Jeg foretrekker at hekken jeg har mot veien er minst 1høy. Jeg liker ikke at de som går fordi ser inn i hagen min.

Private hekker og trær langs offentlig vei. Sjenerende beplantning og gjengroing av arealer.

Hvordan drifte og følge opp. Kristiansand ingeniørvesen . Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei. Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle? Hvis bilistene ikke ser hva som skjuler seg bak hekken på hjørner og i veikryss, kan bilene kjøre på og skade eller drepe små barn, unge, eldre og andre myke trafikanter på fortau eller i veikant. Plant en meter høy hekk mot veien , slik at de som kjører forbi ikke ser når ungene dine kommer løpende ut.

Gjerder ut mot vei kan stort sett ikke være høyere enn meter. De må heller ikke hindre fri sikt i trafikken. Dette gjelder både ved gatehjørner og utkjørsler fra eiendommene. NB: Dette er den statlige reglen som er utgangspunkt. Her kan det gjøres lokale unntak om for eksempel høyde, utforming og farge.

Trafikksikkerhet er også ditt ansvar! Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven.

Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom.

Grannegjerdeloven angir din privatrettslige . HEKK : Dette er en hekk som kan skape problemer. Regelverket, som er utarbeidet av Vegdirektoratet, sier at hekker og andre potensielle sikthindringer ikke skal være høyere enn centimeter i en. Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot veien kan du sette opp et opptil meter høyt gjerde. Dersom du har avkjørsel mot veien skal ikke vegetasjonen være høyere enn cm.

En hekk kan være to meter eller lavere, og naboen kan forlange at du kutter en hekk som er høyere enn dette ned til to meter hvis hekken er til sjenanse for ham, når det foreksempel gjelder sol og . I dag er det 20m frisiktlinje målt 4m fra linjen der veiene møtes. Jeg driver med research i forkant av et møte, men jeg forventer at en beboer vil be om 30m med bakgrunn i kommunens info. Det vil kreve et betydelig innhugg i annen beboers hekk , og disse ønsker hekken som en skjerm mot veien. Hekker under to meter omfattes ikke av tredelsregelen i nabolovens § 3. Dersom hekken fungerer som fysisk grense mellom eiendommene, er det lov om grannegjerder som gjelder.

Loven sier at man fritt kan anlegge en hekk mot naboeiendommen for egen regning – men ikke lengre inn på naboens tomt . NÅR AVKJØRSEL MUNNER UT I VEI. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stiplet strek. Det må være fri sikt meter inn i avkjørsel.

I samlevei må det være fri siki . Er det noen regler for hvor høy eller tett en hekk kan være? Oppføring av innhengning mot veg er søknadspliktig når den har en høyde på over meter. I praksis er de bare glad til dersom ingen greiner sikker ut mot vei eller gangfelt.

Vis innraporterers navn. Rapportert i kategorien Trær av Erik Nilsen 09:2 man. Sendt til Fredrikstad minutter senere. Hekken har blitt tjukk og kommet helt ut mot asfaltkanten.

Slike avtaler inngås ofte i forbindelse med nabovarsel ( naboene lager avtale for å slippe innsigelser mot bebyggelse) og som løsning eller forlik ved tvister. Hekkeplanter som du kjøper på hage- senteret, vokser seg etter hvert store, både i høyde og bredde. Har du plantet en hekk i grenselinja mot veien , vil den etter hvert kunne utgjøre en betydelig trafikksik- kerhetsrisiko.

Categories: Uncategorized