Handlingsregelen 2016

Og av milliardene går til skattekutt,. Handlingsregelen er et selvbestemt tak på hvor stor andel av oljefondet regjeringen kan bruke hvert år. Den økte bruken av oljepenger vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt skattelettelser som fremmer vekst.

Created with Highcharts 4. Etter å ha brutt alle rekorder i oljepengebruk, endrer nå regjeringen handlingsregelen fra fire til tre prosent.

Uttaksregelen går ut på at statsbudsjettet kan ha et underskudd i størrelsesorden tre prosent av kapitalen i SPU ved inngangen til budsjettåret når inntektene fra . Statens inntekter fra oljevirksomheten går . Det er i utgangspunktet en fornuftig tilpasning. Dette er meningen med handlingsregelen – når det går litt trått, skal du bruke litt mer, sier han. Published in: Samfunnsøkonomen , volume pp.

Abstract (in Norwegian). Etter Mork-utvalgets rapport er det vanskelig å holde fast på prosent som et meningsfylt anslag på forventet realavkastning fra Pensjonsfondet.

Den tallfestede retningslinjen for bruken . Dette innlegget drøfter en slik justering av kapitalforvaltningen og handlingsregelen. Bare timer før sentralbanksjefen skulle holde sin . Tallene er godt innenfor handlingsregelen. Finanspolitikken har vært . Verdien av oljefondet er redusert med rundt 3milliarder kroner hittil i år.

Samtidig tas det for første gang ut penger av oljefondet. ENDRER: Statsminister Erna Solberg (H) ( th) og finansminister Siv Jensen (Frp) endrer handlingsregelen. Jeg viser til brev av 21. Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm.

I revidert budsjett ble oljepengebruken pumpet opp med vel milliarder, til 20milliarder. Likevel vil antallet oljemilliarder som sprøytes inn i norsk økonomi, sprenge tidligere grenser fordi oljefondet legger på seg i rekordfart. Advarer mot handlingsregelen. Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken.

Finn Lied (92):-Privatisering av Statoil er en . Stadig flere tar til orde for å stramme inn på statens oljepengebruk ved å endre handlingsregelen.

Fra det ene år til det neste kan vi ikke regne med at staten har mulighet til å stimulere norsk økonomi. Selv da måtte rentene falle til null . Slik er handlingsregelen fulgt opp. Bruken av oljepenger som andel av trend-BNP for.

Fastlands-Norge: pst. Gjennomsnittlig budsjettimpuls på. Rask vekst i pensjonsfondet har nå gitt stor avstand . I begynnelsen dominerte tilfør- selen av nye midler, men etter hvert som fondet har vokst har avkastningen blitt betydelig.

Avkastningen har altså blitt stadig.