Handlingsregel etikk

Kan jeg ville denne regelen som en allmenn lov? Hva med regelen: ”Jeg lyver for å redde et uskyldig menneske fra tortur? Er Kants etikk for rigid (opphengt i regler )? Statoil har engasjert seg i en farlig, skitten og destruktiv utvinningsprosess i Canada.

Etiske dilemma oppstår derfor oftest på grunn av konflikter mellom de normene som er relevante i konkrete situasjoner. Derfor er det så viktig å løfte fram normgrunnlaget først.

Normene kan grovt sett deles i to: handlingsregler og målsettinger. Handlingsreglene regulerer den enkelte handling i og for seg. Pliktetikk, deontologisk etikk , deontologi, en type moralteori der handlingers riktighet ikke alene bestemmes av handlingens resultat. Gjennom å anvende sin fornuft kan individet selv komme fram til hva slags handlingsregler som bør være gjeldende for sin egen atferd. Jeg dedikerer den til en veldig spesiell exphil.

Uttaksregelen går ut på at statsbudsjettet kan ha et underskudd i størrelsesorden tre prosent av kapitalen i SPU ved inngangen til budsjettåret når inntektene fra . En krittstrek er lett å viske ut. Noen kom på handlingsregel som en god betegnelse. Det fine med ordet er at det gir en indikasjon om at det dreier seg om etikk , en regel for egne handlinger, sier Eriksen.

FAQ 7: Hva er et etisk prinsipp? Et etisk prinsipp er en handlingsregel. Overordnede prinsipper: Eks. KR-1- generell informasjon.

Mens Mill og regleutilitarismen sier at man til en hver tid skal følge den handlingsregelen som fører til mest . Profesjon- og yrkesetikk. Sosionomenes yrkesetiske grunnlagsdokument. Basis i det politiske mandat. J Skritt på vegen Forslagene nedenfor er ment å hjelpe deg til å handle etisk : F Velg produkter som er laget av produsenter, og markedsføres av butikker, som har en klar etisk profil og tilhørende handlingsregler.

F Hold øye med favorittmerkene dine. Kontakt din lokale forbrukerorganisasjon og finn ut mer om dem. Accessed on Fossen, Erling. Mer eller mindre etikk takk?

I loven om Statens pensjonsfond fremgår det at statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i sin helhet skal tilføres Statens pensjonsfond utland og at . Bufret Etikk for blåruss. Spørsmålet er hvor grensen går mellom konstruktive grunnleggende prinsipper og retningslinjer, på den ene side, og detaljerte handlingsregler som . Disse handlingsregler er baseret på fælles erfaringer: Hvilke dokumenterede konsekvenser får bestemte handlinger? Regelutilitarismen begrunder altså reglen ud fra den nytte, reglen plejer at føre til.

Den nytteetiske tankefigur står ikke uimodsagt i forskellige etiske diskussioner og debatter.

Et modargument er, at vi . Saugstad: Etikkundervisningen i skolen bør legge opp til en pliktetikk av kantiansk type hvor respekten for menneskeverdet er bygget inn i selve kilden for våre øvrige moralske plikter. Kant i etikkundervisningen. Etiske utfordringer i praksisnær forskning gir et variert og faglig godt fundert grunnlag for refleksjon om arbeidsmåter i praksisnær forskning hvor både ansatte og.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) kunngjorde torsdag at forventet realavkastning av oljefondet skal settes til prosent, mot tidligere prosent. Bruken av olje- og fondsinntekter over tid skal følge realavkastningen, noe som i praksis trolig vil bli oppfattet som en justering av .