Granneloven gjerde

Føresegnene i denne lova gjeld berre når ikkje anna fylgjer av serlege rettshøve. Avtale om gjerdeskipnad gjeld framfor føresegnene i denne lova, når anna ikkje er serskilt sagt. Gjerdehald ved offentleg veg og jarnveg går ikkje inn under lova.

Lova gjev ikkje rett til å avtala, krevja eller ha gjerde som er i strid med lov eller . Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.

Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg. I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva som er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa . Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene. Likevel gjør loven et nøyaktig skille når det gjelder treets lengde og avstand til nabogrensen. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i . Trær skal ikke være til sjenanse for andre.

Et tre som blir meter i voksen alder må derfor plantes fem meter vekk fra gjerdet. Hekk som erstatter gjerde , vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Altså kan et tre, busk eller hekk som står tre meter unna din tomt være maks ni . Gjerdeholdet mellom naboeiendommer er regulert i en egen lov, grannegjerdelova av 5. Her er en kort og stikkordsmessig beskrivelse av de viktigste reglene.

Grannegjerdelova finner du ved å trykke her. Alle har rett til å sette opp gjerde mot naboene sine. Forholdet mellom naboer reguleres av grannelova (naboloven).

Spørsmål om gjerder reguleres av en egen lov, lov om grannegjerde. Advokater får ofte spørsmål om hvordan grannelova skal forstås, hva man må finne seg i fra naboen sin og når man for eksempel kan kreve at trær hugges eller gjerder. Hekk som må regnes som gjerde , går ikke inn under bestemmelsen.

Trær kan være ulovlige etter naboloven § selv om de ikke rammes av § 3. Naboen har rett til å kutte og skjære av trær, grener og røtter etter grenselinjen hvis de stikker inn på hans eiendom og er til vesentlig skade eller ulempe. I korte trekk slår loven fast at du har rett til å sette opp gjerde mot naboen, hvis du betaler selv. Du kan også på visse betingelser tvinges til å sette opp gjerde. Plan- og bygningsloven har noen .

Naboloven, også kjent som grannelova setter en del grenser for hva du som er eier eller som leier en eiendom behøver å akseptere av bråk, forurensning osv. I nabogjerneloven fremgår det at du på visse betingelser kan kreve at naboen deler kostnadene til gjerdet. Du er beskyttet av grannelova uansett om du eier eller leier en bolig, og du trenger ikke bo vegg i vegg for å kalles nabo.

Loven gir ikke rett til å avtale eller kreve gjerde som er i strid med annet lovverk. Loven regulerer imidlertid at man skal ta hensyn: Et nabogjerde eller hekk skal lages og vedlikeholdes slik at det ikke er til unødvendig eller urimelig skade eller ulempe for naboen. Det kreves da at det er . Finnes det regler for hvor høyt gjerde jeg kan sette opp mot min nabo kan være? For trær (busker?) er reglene avhengig av både . Hevder naboen kaster hundelort over gjerdet.

Han mener det er granneloven som må gjøres gjeldende, ikke kommunale vedtekter, og da er det politi eller helst konfliktrådet som er rette organ. Granneloven som regulerer disse spørsmålene. Jeg har en vanskelig nabo som nekter meg tilgang til hans eiendom for å sette opp et nytt gjerde mellom våre eiendommer.

Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren, må han ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun.