Granneloven § 3

Departement, Justis- og beredskapsdepartementet. Korttittel, Grannelova – gl . Lov om rettshøve mellom. Eigedomar og anna som tòler. Bufret Lignende Dersom det er ønskelig at naboen fjerner et tre på sin tomt, er det rettslige grunnlaget naboloven § 3.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at et tre kan kreves felt på naboens tomt. Reglene er ikke absolutte. Ulempen et tre påfører naboen veies alltid opp mot hvilken nytte treet har for eieren.

Likevel gjør loven et nøyaktig skille når det gjelder treets lengde og avstand til nabogrensen. Kongen kan gjeva nærare føresegner om målingsmåten. Hekk som er lågare enn meter , . Hvis det ikke er vesentlig om å gjøre for eieren, må vedkommende ikke ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen, nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn tredjeparten av trehøyden, jfr.

Men hvor høyt kan det egentlig være før du har retten på din side og kan be naboen din om å kvitte seg med et tre? Trær er en kime til mange konflikter, og har derfor fått en særskilt bestemmelse i granneloven. En undersøkelse av hvordan grannelova §§ og blir anvendt i rettspraksis ved konflikter om trær. Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Naboloven § – Trær på eiendommen.

Regelen står i nabolovens § 3. I tillegg må treet være til særlig ulempe eller skade for deg, og det må ikke være nevneverdig om å gjøre for naboen å beholde treet. Det følger av grannelova § at du kan kreve naboens tre fjernet. Det vil si at hvis treet er meter høyt, kan det ikke . I grannelova § reguleres når du kan få fjerne naboens tre. Bestemmelsen sier at dersom det ikke er nevneverdig om å gjøre for eieren, må han ikke ha tre som er til skade eller særlig ulempe for naboen nærere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn tredjeparten av trehøyden.

Eksempel: Dersom et tre på meter. Hekker som er høyere enn to meter, og ikke står mellom tomtene som et gjerde, reguleres av Grannelovens lovgivning for trær. I § i Granneloven heter det at et tre ikke skal være høyere enn avstanden til nabotomten ganger tre. Altså kan et tre, busk eller hekk som står tre meter unna din tomt være maks ni .

Går ved det som er unødvendig eller urimelig. Tålegrensen ingen objektiv størrelse. Nærmere holdepunkter for hvor tålegrensen går, se § annet til fjerde ledd. Du irriterer deg kanskje over naboen som stadig har fester med høy musikk eller har en hage hvor alt vokser vilt og trærne kaster lange skygger over soleplassen din? Omvendt: Du bor i et borettslag hvor det i følge husordensreglene skal være stilt etter kl.

Her kan du få vite mer . Etter naboloven § må en ikke på egen eiendom ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda, med mindre dette er viktig for eieren ut fra forholdene. For eksempel for å redusere støy, hindre innsyn osv.