Grannegjerdeloven

Føresegnene i denne lova gjeld berre når ikkje anna fylgjer av serlege rettshøve. Avtale om gjerdeskipnad gjeld framfor føresegnene i denne lova, når anna ikkje er serskilt sagt. Gjerdehald ved offentleg veg og jarnveg går ikkje inn under lova.

Lova gjev ikkje rett til å avtala, krevja eller ha gjerde som er i strid med lov eller . Loven gjelder også inne på en enkelt eiendom når en annen enn eieren har beiterett på eiendommen. HOVEDREGEL: Kan i utgangspunktet fritt avtales hvilken .

Men dersom gjerde også har nytte for naboen og at . Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven.

Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige . Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i .

Kort oversikt over lovene. Noen som har greie på grannegjerdeloven ? Naboen har plantet en hekk som skrår over på vår side av tomten. I ene enden er den helt inne på hans sin side, men i andre enden er den ca meter over på vår side.

Lurer litt på betingelsene for å sette opp et grannegjerde som er meter bredt. Slik grensehekk er i utgangspunktet ikke omfattet av naboloven, men grannegjerdeloven. Merk at dette ikke gjelder for andel i borettslag eller eierseksjonssameie – her vil det være borettslagets eller sameiets vedtekter som angir . Når det etter denne paragrafen blir snakk om et gjerde i form av en hekk kan du lese lov av 5. Denne paragrafen dekker således bestemmelsene som omhandler nabolovens § andre ledd. Regelen i grannegjerdelovens § er å . Revidert temastoff: Grannelov og grannegjerdelov.

Kommunen som bygningsmyndighet er satt til å forvalte plan- og bygningsloven (pbl). Høyde: Gjerder mellom eiendommer kan i utgangspunktet være så høye du vil. Ifølge grannegjerdeloven – lov om grannegjerde – har alle har rett til å sett opp gjerde mot naboen hvis man dekker kostnadene selv, såfremt.

Men tette plankegjerder rammes av reglene om levegger. Gjerder ut mot vei kan stort sett ikke være høyere enn meter. Norsk Lovkommentar er Norges lover med kommentarer.

Særtrykkene produseres på bestilling ( behovsopptrykk) og leveres . I grannegjerdeloven framgår det at du på visse betingelser kan kreve at naboen deler kostnadene til gjerdet.

Det kreves da at det er klart at nytten av gjerdet for begge eiendommene er større enn kostnadene. Naboloven har også regler om snøras, takdrypp og plassering av dører og vinduer. Prøv å søke etter flere utgaver. Om naboen har en høy hekk er det viktig at du ikke kutter den ulovlig.

I det tilfelle du kutter hekken ulovlig kan du bli ilagt erstatningsansvar. Vi har bistått flere med å få erstatning etter ulovlig kutting av hekken. Sentrale bestemmelser i naboloven.

Avgrensing mot og sammenheng med andre lover.