Fra kartesisk til polar form

Det viser seg at det blir lettere å definere multiplikasjon dersom vi går over til å bruke polare kooordinater. Som en påminnelse følger nå formlene for å gå fra kartesisk til polar form og tilbake. Regneoperasjoner kan da tolkes som vektor-operasjoner. Komplekse tall: komplekskonjugering. De tre andre snuttene i denne serien handler om hvorfor vi trenger komplekse tall, n- te røtter av komplekse tall og algebraens fundamentalteorem.

Stikkord: Bruker abc-formelen, og løser en andregradslikning der b^2-4ac er negativt ved å innføre tallet i og imaginære tall.

Den imaginære enheten, , er definert som kvadratroten av −, = √. Et komplekst tall kan presenteres på standard(kartersisk), . Gå til Konvertering mellom polare og kartesiske koordinater – Alle disse formlene forutsetter at referansepunktet for polarkoordinatsystemet er origo. I noen notasjoner kan φ brukes i stedet for θ. I COMPLEX-modus angir du vinkelenheten til grader (Deg). Vinkelenheten til resultatet kan velges av brukeren.

Innlevering DAFE ELFE Matematikk 0HIOA Obligatorisk innlevering Innleveringsfrist Onsdag. På slutten gjør vi det motsatte, og beviser at vi faktisk har funnet riktig radius og vinkel. Maple regner generelt med komplekse tall, men vi ma v?

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. Kunne regne med komplekse tall pa kartesisk , polar og eksponensial form , finne potenser og rotter av komplekse tall. Na kan vi endelig ta for oss divisjon av . Når står komplekse tall på polarform , trigonometrisk form brukes også, for tur. Viskal spesielt se på multiplikasjon, divisjon og petensregning.

Om vi velger kartesisk form eller polarform , må vi vite styrker og svakheter for hver av dem. Polar forder vinkelen kalles argumment til og . Vi ganger ut og får (− i)= −2i. Dette er den kartesiske formen. På kartesisk form er tallet gitt . På polarform er tallet gitt ved.

For i det hele tatt å kunne angi en posisjon trenger vi en eller annen form for referansesystem. En plan variant av kulekoordinater er det som kalles polarkoordinater. Disse tar utgangspunkt i et punkt og en retning slik som de kartesiske koordinatene, men i dette tilfellet angir den ene koordinaten . NTNU, Institutt for matematiske fag.