UncategorizedForskrifter for elektriske anlegg

Forskrifter for elektriske anlegg

Forskrift om elektriske. Lover og forskrifter regulerer hvem som får utføre, reparere og vedlikeholde elektriske anlegg. Det stilles krav til deg som eier . Nyttig informasjon og verktøy du trenger for å forstå, bruke og følge regelverket i din arbeidshverdag.

Lover og regler, Lover og regler, Prosjektering, utførelse, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr reguleres gjennom lover, forskrifter og normer.

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Her finner du informasjon om de delene av dette regelverket som er . Myndighetene stiller krav både til eier, utførende og til . Utførelse og dimensjonering av beskyttelsesforbindelser. Fordelingssystem med jordet nøytralpunkt eller jordet faseleder.

Jordleders opplegging og kopling. Lov om elektronisk kommunikasjon.

NOTE: Dette er bare et skjønsmessig utvalg av de viktigste delene av regelverket for elektrofagområdet. De forskriftene som er åpent og fritt tilgjengelig er lenket opp. For NEK 4som er en standard som ikke er fritt tilgjengelig og som må kjøpes.

For denne så er det skrevet et kort resyme, bare for å gi et inntrykk av hva den . Enten i form av avviksliste direkte i system(perm) eller med henvisning til eget system for elektrisk anlegg. Web løsning, Egen perm e. Sendes innen 2‑virkedager. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har lagt ut nyttig informasjon om . Feil i elektriske anlegg kan føre til brann- og berøringsfare. Internkontroll er systematiske tiltak som skal . Et elektrisk anlegg skal dokumenteres.

Dette bør gjøres i henhold til anerkjent praksis. Selv om enkelte byggherrer kan stille tilleggskrav, vil normalt alltid IEC-standardene utgjøre grunnfjellet. Når det gjelder ”ansvarshavende” som nevnt i andre led vises det til forskrift om elektroforetak mv.

Formålet med forskriften er å oppnå forsvarlig elsikkerhetsnivå ved maritime elektriske anlegg og av elektrisk utstyr tilkoblet slike anlegg. Det å være ansvarshavende innebærer at en har et særlig faglig .

Både normer og forskrifter skal sikre at elektriske anlegg blir utført på en forsvarlig måte, og at vi arbeider på en måte som gjør at vi ikke utsettes for noen risiko. Hensikten med forskrifter og normer er altså først og fremst å beskytte liv og helse til den som utfører arbeidet og til den som bruker anlegget eller kommer nær det. Vårt FSE-kurs tilfredsstiller myndighetenes krav. Norges raskeste nettbokhandel. Krav som nettselskapet må rette seg etter ved bygging og drift av nettet.

FSE gjelder for drift og arbeid i elektriske anlegg. Gjennom tidene er det blitt regis- trert mange dødsfall knyttet til ulykker i elektriske anlegg.

Categories: Uncategorized