Forskrift om vederlag for opphold i institusjon

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-første ledd nr. Personer med opphold i institusjon og som betaler vederlag etter forskrift 26. Sosial- og helsedepartementet med hjemmel i lov 19.

Betaling for opphold i sykehjem mv. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.

I henhold til dette er forskrift av 26. Henvisning til folketrygdloven i forskriften § siste ledd er endret i tråd med ny folketrygdlov av 28. Satsene for egenbetaling for korttidsopphold er økt ved kgl res 18. Opphold i langtidsinstitusjon er et tilbud til deg som av helsemessige årsaker ikke kan bo i egen bolig. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m. Alle med plass på sykehjem og aldershjem må betale en egenandel for opphold.

Slik egenbetaling gjelder også hvis du er tildelt plass i en annen boform med pleie- og omsorgstjenester hele døgnet. BETALING FOR OPPHOLD PÅ SYKEHJEM ( VEDERLAG ). Etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (khol) § 11-jfr § 3- 1.

Undertegnede – beboer eller pårørende – bekrefter at man er gjort kjent med gjeldende forskrifter om vederlag for opphold i institusjon mv. Med sin underskrift forsikrer undertegnede at opplysninger er riktige, og samtykker i at opplysninger kan kontrolleres mot og senere suppleres med opplysninger fra . Hjemmeboendes bruttoinntekt. Har man hatt flere korttidsopphold eller opphold i annen institusjon som . Hellan Kommuneforlaget 4. Orientering om vederlag for opphold i institusjon. Er det etablert rutiner og prosedyrer som sikrer at vederlag blir krevet inn?

Blir vederlag beregnet på korrekt grunnlag? Blir inntekten riktig regnskapsført? Bestemmelser om beregning og innkreving er regulert i forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning . Skillet gjenspeilet seg i den dagjeldende forskriften om vederlag for opphold i institusjon mv. Når man tildeles langtidsopphold og ikke har hatt mer enn dager opphold på sykehjem i løpet av året (-32) har man rett på en måneds betalingsfri fra innleggelsesdato. Fylkesmannen har fremholdt . Men du må betale et vederlag for sykehjemsoppholdet til kommunen, og det er dette vederlaget som av mange beskrives som at kommunen spiser av økonomien din. Reglene om beregningen av dette vederlaget følger av Helse- og omsorgsdepartementets forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Opplysninger om beboersøker.