Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Innledende bestemmelser. Grunnlaget for allmenngjøring. Departement, Arbeids- og sosialdepartementet. Last ned forskriften som PDF.

Saken gjelder videreføring av allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.

Det vises til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter 27. Tariffnemnda har mottatt til behandling LOs begjæring av 27. Fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av overenskomst for renholdsbedrifter. Allmenngjort lønn i renhold. Forskriften er fastsatt på grunnlag av . Renholdsbedrifter som kjøper renholdstjenester kan bli solidarisk ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakere nedover i en kontraktkjede har til å betale lønn og feriepenger.

Arbeidstaker under år som utfører arbeid i . Vedtak om fortsatt allmenngjøring ble truffet 23.

Vedrørende § lønnsbestemmelser. Gjeldende forskrift om allmenngjøring har ikke fastsatt lønnsbestemmelser om søndag- og helligdagsarbeid. At bestemmelser om lønnstillegg ved søndag- og helligdagsarbeid ikke er . Lønn og arbeidsvilkår i avtalen blir dermed ufravikelige minstevilkår.

Det er tatt til orde for å innføre lovfestet minstelønn som et alternativ til allmenngjøring. VO-delen for skips- og verftsindustrien. Høringsuttalelse fra Juss-Buss vedrørende forslag om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter. Plikt til å påse at lønns- og arbeidsvilkår hos renholdsleverandøren er i overensstemmelse med forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter. Plikt til å iverksette systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at allmenngjøringsforskriften.

Det gjelder en parallell overenskomst for HSH – nå Hovedorganisasjonen. Virke, Renholdsoverenskomsten 1. Siden gir en kort beskrivelse av forskriften, mulighet for å bestille den, lese den i sin helhet eller følge pekere til annen relevant informasjon. Minstelønn – allmenngjøring av tariffavtaler.

Med laveste pris menes her kronepåslag pr time. NHO Service sin veileder om allmenngjøring av overenskomsten .